2009-12-27

Vidareutnyttjande av handlingar – genomförande av PSI-direktivet

Tillväxtanalys tillstyrker förslaget till lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

(Ds 2009:44)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys tillstyrker förslaget till lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Förslaget torde uppfylla de krav som ställs i PSI-direktivet och även tillgodose den kritik som riktats mot Sverige vad gäller införlivandet av direktivet i svensk rätt.

Det är av särskild betydelse att avgifter och villkor för vidareutnyttjande är transparenta, skäliga och icke-diskriminerande och inte begränsar konkurrensen. Av detta följer att om en myndighet vidareutnyttjar handlingar i sin affärsverksamhet ska samma avgifter och villkor gälla för denna verksamhet som för andra användare och en myndighet får inte heller ingå exklusiva avtal om vidareutnyttjande. Vidare är det viktigt att en begäran om vidareutnyttjande av handlingar behandlas skyndsamt och att det framgår hur ett beslut kan överklagas av sökanden. Samtliga dessa aspekter är beaktade i förslaget, varför Tillväxtanalys inte har några invändningar mot detta.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit Björn Falkenhall.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev