2010-05-07

Regler för etablering av vårdgivare – Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård

Tillväxtanalys ställer sig positiv till det reformarbete som innebär att specialiserad öppenvård får liknande etableringsmöjligheter som lagen
om valfrihetssystem (LOV) anger för primärvården.

Ang Slutbetänkandet Regler för etablering av vårdgivare – Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård (SOU 2009:84)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har anmodats lämna synpunkter i rubricerat ärende

Syftet med utredningen är att lämna ett förslag till ett nytt system som reglerar förutsättningarna för privata vårdgivares rätt att med offentlig ersättning etablera sig och verka i landstingens öppna hälso- och sjukvård utanför primärvården.

Tillväxtanalys uppfattar att framför allt två faktorer har direkt spelat roll för utredningens fokus:

  1. Bristen på tillgänglighet inom den specialiserade öppna vården som återspeglas i samtliga landstings svårigheter att uppfylla vårdgarantin. (SOU2008:127 kap 4)
  2.  EU-kommissionens ståndpunkt att LOL och LOS inte är förenliga med EG-rätten. (SOU2009:84 s 137)

Utredningens förslag ersätter LOL och LOS med ett regelverk för etablering av specialiserad öppenvård bestående av en statlig certifieringsnivå och en landstingsnivå där verksamhetsavtal träffas liknande lagen om valfrihetssystem (LOV). Utredningens förslag bör principiellt stimulera till ett ökat utbud av specialiserad öppenvård och därmed påverka punkt 1 ovan. Utredningens förslag att upphäva LOL och LOS samt att införa principer som liknar LOV inom den specialiserade öppenvården tillmötesgår även EG-rättens krav (SOU2009:84 s 138).

Tillväxtanalys ställer sig positiv till det reformarbete som innebär att specialiserad öppenvård får liknande etableringsmöjligheter som lagen om valfrihetssystem (LOV) anger för primärvården. Vad däremot är tveksamt är den ofullständighet som finns i utredningen gällande förslag på hur ett ersättningssystem kan utformas som tillgodoser de olika krav som ställs. Utredningen redogör för krav på kostnadskontroll, behov av incitament till samordning med vårdgivare utanför den egna organisationen för att tillgodose patientintresset etc. Befintliga ersättningssystem inom LOL och LOS har konstaterade brister därvidlag. 

Tillväxtanalys menar att det är rimligt att förvänta sig att en utökad etablering och därmed den ökade tillgängligheten delvis betingas på hur ersättningssystemet formuleras. Utredningen föreslår endast i mer allmänna termer hur man skall hantera detta (SOU2009:84 s 214f). I den fortsatta beredningen av utredningen bör denna fråga belysas särskilt, så att en lyckad reform kan genomföras fr.o.m. 1 januari 2011.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Lars Bager-Sjögren. I ärendets handläggning har även avdelningschef Staffan Larsson deltagit.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev