2010-05-12

Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S

Tillväxtanalys instämmer i bedömningen att samgåendet mellan Posten AB
och Posten Danmark A/S inte innebär något behov av andra förändringar av
postlagens bestämmelser än de som föreslagits i delbetänkandet.

Ang Remiss av 2008 års postlagsutrednings slutbetänkande Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S – en analys (SOU 2009:100)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats att yttra sig i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys har tidigare tillstyrkt förslaget till ny postlag enligt delbetänkandet (SOU 2009:82). Tillväxtanalys delade utredningens bedömning att det inte finns skäl att ändra det statliga åtagandet på postområdet och att det inte heller finns behov av särskild finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten.

I slutbetänkandet konstateras att samgåendet mellan Posten AB och Posten Danmark A/S inte innebär något behov av andra förändringar av postlagens bestämmelser än de som föreslagits i delbetänkandet. Vidare anförs att inget talar för att möjligheten att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänst som idag utförs i Postens Regi skulle försämras till följd av samgåendet. Tillväxtanalys instämmer helt i denna bedömning.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Björn Falkenhall.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev