2010-07-12

Nedsättning av egenavgifter

Den föreslagna modellen leder till en olycklig diskriminering mellan olika företagsformer.

Ang Promemorian Nedsättning av egenavgifter

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys principiella utgångspunkt är att det är viktigt med åtgärder som generellt sänker barriären för att starta företag. Nedsättning av egenavgifter för företagare kan vara en metod för att åstadkomma detta, även om ett enhetligt och enkelt skattesystem utan alltför många undantag är grunden för att skapa goda villkor för företagande. Den föreslagna konstruktionen har dock så stora brister att alternativa sätt att reducera egenavgifterna bör utredas ytterligare. Tillväxtanalys anser vidare att den föreslagna reformen bör implementeras på ett sådant sätt att förutsättningarna för en utvärdering blir så goda som möjligt.

Den föreslagna modellen leder till en olycklig diskriminering mellan olika företagsformer. Med nuvarande utformning innebär en ombildning från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag en högre kostnad för företaget. På marginalen kan detta skapa oönskade inlåsningseffekter som lägger hinder i vägen för en naturlig företagsdynamik. Diskrimineringen av aktiebolag strider också mot en generell ambition och nytta med att öka antalet aktiebolag. Ett sätt att undvika dessa effekter är att inkludera de aktiebolag som drivs som så kallade fåmansföretag i den föreslagna nedsättningen.

Tillväxtanalys anser vidare att utformningen av åtgärden skapar en onödigt stor regelbörda, såväl för myndigheter som för företagen, vilket radikalt minskar de positiva effekterna. Detta hänger till stor del samman med att föreslaget diskriminerar aktiebolag, varför nedsättningen måste utformas på ett sådant sätt att den uppfyller kraven för stöd av mindre betydelse. Det bör utredas i vilken utsträckning denna regelbörda skulle kunna lindras genom att även inkludera fåmansföretagen i reformen.

De särskilda stödreglerna för företag inom jordbruks- och fiskerinäringen medför att företag i dessa branscher inte kommer att kunna utnyttja nedsättningen i så stor grad. Tillväxtanalys vill betona att detta missgynnar förutsättningarna för företagande i gles- och landsbygdsområden.

Tillväxtanalys noterar vidare att det finns en viss otydlighet i förslaget vad gäller den primära målsättningen med reduceringen. Ett tydligt formulerat mål är en förutsättning för en meningsfull utvärdering av reformen. Med sänkta egenavgifter minskar den generella barriären för att starta företag. Det kan bidra till ett ökat inflöde i eget företagande. Nedsättningen sänker vidare kostnaderna och stärker likviditeten i befintliga företag, vilket kan bidra till en högre grad av överlevnad bland dessa. Således finns två primära mål med åtgärden som bör understrykas: ökat inflöde i företagande och högre grad av överlevnad.

Avslutningsvis menar Tillväxtanalys att det är viktigt att reformen genomförs på ett sådant sätt att dess effekter kan utvärderas. Ur detta perspektiv är ett tydligt formulerat mål för åtgärden en viktig grund för en meningsfull utvärdering.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit Peter Vikström och Kent Eliasson

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev