2010-09-14

Horisontella konkurrensbegränsningar

Tillväxtanalys delar bedömningen att det är önskvärt att samma materiella bestämmelser bör gälla för konkurrensbegränsande horisontella avtal oavsett om EU-rätten eller svensk rätt är tillämplig.

Ang. Promemorian Horisontella konkurrensbegränsningar

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats att yttra sig i rubricerade ärende.

Tillväxtanalys tillstyrker förslagen att lagen (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal och lagen (2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om FoU anpassas till motsvarande nya EU-förordningar.

Tillväxtanalys delar bedömningen i promemorian att det är önskvärt att samma materiella bestämmelser bör gälla för konkurrensbegränsande horisontella avtal oavsett om EU-rätten eller svensk rätt är tillämplig, vilket avgörs av om det s.k. samhandelskriteriet är uppfyllt eller inte. Därmed följs intentionen att konkurrenslagen i materiellt hänseende ska likna EU-rättens konkurrensregler så mycket som möjligt.

De föreslagna förändringarna, som innebär ett likartat regelverk, är också positiva för företagen eftersom de sänker de administrativa kostnaderna för att efterleva reglerna. Tillväxtanalys instämmer därför i bedömningen att lagförslagen inte får någon negativ påverkan på företagens arbetsförutsättningar eller konkurrensvillkor.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Björn Falkenhall.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev