2010-11-02

Implementering av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränslen

Tillväxtanalys välkomnar hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Ang Remiss av förslag till implementering av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränsle

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats lämna synpunkter i rubricerat ärende och har endast ett par övergripande kommentarer på arbetet.

Tillväxtanalys välkomnar hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och flytande biobränslen. Den internationaliserade ekonomin kräver tydliga och långtgående internationella kriterier och regleringar för att säkerställa långsiktig hållbarhet. Viktigt är att kriterierna implementeras snarast möjligt medan handeln med biodrivmedel och bränslen ännu är i en inledningsfas för att t ex begränsa inlåsningseffekter.

En viktig utgångspunkt för Energimyndighetens arbete har varit att åtgärderna skall vara så kostnadseffektiva som möjligt och samtidigt minska regelbördan och de administrativa kostnaderna, särskilt för små och medelstora företag. Det är dock nära på omöjligt att undvika ökade kostnader, tid och oklarheter vid införandet av nya regler. Ambitionen bör därför i det fortsatta arbetet vara att gå vidare med att minska de administrativa kostnaderna och krånglet. Utan att sitta på lösningen vågar vi påstå att det bör finnas system och IT-lösningar som minskar krånglet och kostnaderna samtidigt som miljökraven är högt satta. Det bör vara så lätt som möjligt att göra rätt.

Utvecklingen och effekterna av införandet av hållbarhetskriterierna bör följas upp och utvärderas kontinuerligt.

Det är positivt att Energimyndigheten har arbetat med ett antal referensgrupper inklusive industrin under arbetets gång.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Eva Alfredsson.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev