2010-12-20

Utrikesförvaltning i världsklass, en mer flexibel utrikesrepresentation

Tillväxtanalys anser att utredningen lagt väl avvägda förslag i delbetänkandet.

Ang Utrikesförvaltning i världsklass, en mer flexibel utrikesrepresentation. Delbetänkande (SOU 2010:32) av Utrikesförvaltningsutredningen.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats lämna synpunkter i rubricerat ärende. 

Allmänna synpunkter

Globalisering och sammanflätning av världens nationer förändrar förutsättningarna för en rad svenska politikområden. Mot denna bakgrund anser Tillväxtanalys att utredningen lagt väl avvägda förslag i delbetänkandet.

Utredningen har genomfört en trovärdig omvärldsanalys och dragit konsekvenser för själva utlandsorganisationen som Tillväxtanalys stöder, där huvudmålet varit att åstadkomma en större flexibilitet i utrikesrepresentationen.

Tillväxtanalys tillstyrker att denna flexibilitet kan skapas genom att tillåta en ökad variation i representationsformer bl.a. genom regionala lösningar och lokala samarbeten vilket i sin tur förutsätter att uppgifter kan centraliseras, regionaliseras eller utlokaliseras (outsourcas) i högre utsträckning än tidigare. 

Detta stämmer väl med vad som för närvarande diskuteras (och genomförts) i andra länder. Det är naturligtvis viktigt att målet om ökad flexibilitet inte blir ett självändamål utan går hand i hand med framtida strategiska prioriteringar för inrikes- och utrikespolitiken.

Vidare ser Tillväxtanalys inga hinder att utlandsmyndigheternas separata myndighetsstatus avskaffas och att utrikesrepresentationen inlemmas i Regeringskansliet som ett led i att öka flexibiliteten och att frångå den dubbla status som utlandsmyndigheterna har idag.

I delbetänkandet diskuteras även de nödvändiga administrativa och organisatoriska konsekvenserna för att uppnå en större flexibilitet och omfattar bl.a. en ökad projektorganisation, ett modernt IT-stöd och centralisering av administrativa uppgifter inom ekonomi, personalbostadsfördelning, hantering av lokalt anställd personal m.m.

Utmaningar med den förslagna organisatoriska verksamheten 

Den ökade flexibiliteten motiveras av både administrativa och förändrade politiska hänsyn för att förstärka Sveriges position i den pågående globaliseringen. Den ökade flexibiliteten får emellertid inte komma på bekostnad av försämringar i den roll som Sverige kan spela i stora globala samarbeten eller i stora och viktiga problem som kräver samlade insatser. Att finnas på många platser samtidigt och kunna hantera många olika slags villkor är inte helt okomplicerat, men också en nödvändighet när gränserna mellan geografiska sammanhang suddas ut. Sammanflätningen av olika politikområden lär därför kräva en mer samlad hållning från Sverige och alltmer i nära samarbete mellan RK och myndigheter. Men med ökad flexibilitet kommer även större koordineringskostnader. Det är viktigt att dessa ökade koordineringskostnader analyseras i det slutgiltiga betänkandet.

Den ökade flexibiliteten skall åstadkommas genom att viss verksamhet centraliseras och där viss verksamhet utomlands i större utsträckning bedrivs i projektform. Det är tyvärr alltför vanligt att överskatta de fördelar som en ökad centralisering medför, kostnaderna blir ofta större ä beräknat och dessa bör slutbetänkandet diskutera. Det är även riktigt att projektverksamhet förvisso medger en större flexibilitet samtidigt som projektorganisationens nackdelar måste hanteras i en utrikespolitisk kontext där tradition och långsiktighet fortfarande kommer att vara viktiga framgångsfaktorer.

Delbetänkandet menar i sin omvärldsanalys, och med rätta, att ambassadernas roll som allmänna informationsinhämtare och bevakare av utlandet krympt, bl.a. genom allt lättillgängligare och öppen information via Internet. Detta medför att det departementala uppdraget blir att analysera och påverka det internationella skeendet ur ett specifikt svenskt perspektiv. Tillväxtanalys menar att detta är en korrekt tolkning men när marknaden för information och kunskap ökar kommer behovet av specialiserad kompetens för att analysera specifika skeenden att öka vilket innebär att analysrollen sannolikt kräver en större skala än vad enskilda ambassader kan mäkta med. Samarbete med andra myndigheter, universitet, forskare och experter kommer att därför att bli betydelsefullare för att klara av analysrollen.

Sammanfattningsvis: I en värld av nätverk är det inte längre relativ storlek som gäller utan en central position i ett allt tätare globalt nät. Utredningens förslag bidrar att stärka Sveriges position i detta globala nätverk. Tillväxtanalys kan bidra i detta arbete med analyser inom det tillväxtpolitiska området och med den omvärldsbevakande resurs som finns i den utlandsbaserade organisationen.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande i ärendet har varit avdelningschef Enrico Deiaco.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev