2011-01-14

En ny upphandlingsmyndighet

Tillväxtanalys delar Statskontorets bedömning att upphandlingsstödet bör samordnas i en organisation.

Ang Statskontorets rapport En ny upphandlingsmyndighet (2010:23)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats lämna synpunkter i rubricerat ärende)

Sammanfattning

Tillväxtanalys delar Statskontorets bedömning att upphandlingsstödet bör samordnas i en organisation. Förslaget att verksamheten ska organiseras i myndighetsform förefaller den bästa lösningen med hänsyn till verksamhetens art. Om det ska ske via bildande av en ny myndighet eller införlivas i en redan befintlig myndighet har Tillväxtanalys inga synpunkter på.

Avsnittet 5.4 Uppföljning av det statliga upphandlingsstödet

Tillväxtanalys instämmer med Statskontorets förslag att uppföljningen kan ske med längre tidsintervall. Här vill vi särskilt poängtera vikten av att förenkla uppföljningen för att därigenom minska uppgiftslämnarkraven för både myndigheter och leverantörer. Att ESV inkluderar förutsättningar för datafångst och inrapportering i systemen för e-beställning och e-faktura som utredningen föreslår kan underlätta rapporteringen.

Fortsatt utredning om rådgivning i enskilda upphandlingar

Utredningen bör kompletteras med en fortsatt utredning avseende möjligheten att tillgodose myndigheters behov av rådgivning och stöd i enskilda upphandlingar. Offentlig upphandling och dess regelverk är ett komplext område som kräver djup kompetens för att upphandlingarna ska ske på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit avdelningschef Tina Bylander. 

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev