2011-03-04

Ett samlat insolvensförfarande

Tillväxtanalys tillstyrker förslaget att samordna förfarandena för
konkurs och företagsrekonstruktion inom ramen för ett samlat
insolvensförfarande.

Ang Betänkandet Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny lag (SOU 2010:2)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys tillstyrker det övergripande förslaget att samordna förfarandena för konkurs och företagsrekonstruktion inom ramen för ett samlat insolvensförfarande. 

Tillväxtanalys delar den grundläggande tanken att det bör står förvaltaren helt fritt att driva insolvensförfarandet, under förutsättning att borgenärernas intressen tillvaratas, och att inriktningen inte fastställs på förhand. Detta innebär att förvaltaren kan välja att avveckla företaget, sälja verksamheten som en s.k. going concern, lägga fram förslag till separat ackord eller verka för rekonstruktion inom ramen för samma juridiska person.

Huvudregeln är enligt betänkandet förvaltarlett förfarande, men i undantagsfall kan egenförvaltning komma i fråga.

Tillväxtanalys har inget att anföra vad gäller de särskilda frågor som ställs i remisspromemorian rörande egenförvaltning.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Björn Falkenhall.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev