2011-04-21

Att mäta produktivitetsutvecklingen i anläggningsbranschen samt SCB:s promemoria Verksamhetsuppdelning - byggföretagen

Tillväxtanalys menar att detta är ett mycket viktigt arbete för att på
ett rättvisande sätt kunna följa upp och bedöma sektorns utveckling.

Ang Remiss av Statskontorets del- och slutrapport Att mäta produktivitetsutvecklingen i anläggningsbranschen samt SCB:s promemoria Verksamhetsuppdelning - byggföretagen.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Statskontoret har samarbete med SCB och forskare utrett möjligheten att få mer rättvisande mått över produktivitetsutvecklingen i anläggningsbranschen. Tillväxtanalys menar att detta är ett mycket viktigt arbete för att på ett rättvisande sätt kunna följa upp och bedöma sektorns utveckling.

En god produktivitetsutveckling är viktig eftersom investeringar i infrastruktur är viktiga för den ekonomiska utvecklingen och eftersom de är kostsamma så är det viktigt att insatta resurser ger maximal utväxling. Om produktivitetsutvecklingen bedöms som otillfredsställande är det ett viktigt underlag för att bedöma om åtgärder behöver vidtas för att stärka innovationsverksamheten, konkurrensen eller förmågan hos offentliga aktörer att genomföra upphandlingar. Även om Statskontoret i sin utredning påpekar att det är svårt att fånga produktivitetsutvecklingen i ett eller ett par enkla mått är det viktigt att påpeka att det finns behov av både data på projektnivå och på aggregerad nivå. Indikatorer på projektnivå är viktiga som verktyg för uppföljning av de upphandlande myndigheterna av produktiviteten på projektnivå. Uppgifter över produktivitet på aggregerad nivå är viktiga för att ge en övergripande bild av produktivitetsutvecklingen, möjliggöra jämförelser med andra sektorer och länder samt förbättra nationalräkenskaperna.

Avseende den föreslagna modellen för att beräkna produktivitetsutvecklingen (Modell 3 enligt Statskontorets delrapport Att mäta produktivitetsutvecklingen för anläggningsbranschen) är det önskvärt att denna utvecklas så att den inte behöver utgå ifrån antagandet att produktiviteten i företag med blandade verksamheter har samma produktivitet som företag med ”ren” verksamhet. Eftersom företag med ”ren” verksamhet till stor del är små företag är det risk att det blir en snedvridning i skattningen eftersom små företag generellt har en lägre produktivitet än stora företag. I allmänhet är det inte önskvärt att data som skall användas för att beräkna produktivitet har tagits fram just genom att göra antaganden om produktiviteten. Därför är det viktigt att ta fram direkta observationer av hur produktion och insatser fördelas per verksamhetsgren i företagen med blandade verksamheter. För det fortsatta arbete är det nödvändigt att utveckla analysen av hur prisutvecklingen i branschen skall mätas, både när det gäller produktion och insatser. Rättvisande prisindex är viktiga för att kunna beräkna produktivitetsutvecklingen i reala termer (rensade för inflation). Utvecklingen i nominella termer i löpande priser kan vara svår att bedöma och anger inte hur resursanvändningen effektiviseras i tekniska termer.

De föreslagna måtten för innovation är otillräckliga och mäter inte innovationer i anläggningssektorn. Det är svårt att se hur de föreslagna indikatorerna på ett trovärdigt sätt fångar innovationer i anläggningssektorn utan att väldigt starka antaganden måste göras. För att få en bättre bild av innovationsverksamheten i anläggningssektorn bör man antingen undersöka möjligheten att inkludera sektorn i de innovationsundersökningar som regelmässigt genomförs (t. ex. Community Innovation Survey, CIS) eller införa en särskild innovationsundersökning för sektorn.

Tillväxtanalys tillstyrker också det arbete och det förslag som SCB utarbetat när det gäller uppdelning av intäkter och kostnader på verksamhetsenheter och en fortsatt löpande tillämpning av metoden är önskvärd för att erhålla förbättra data på branschnivå. Även här skulle det vara på sin plats med arbete för att ta fram prisindex på verksamhetsnivå för att även kunna spegla den reala produktionsutvecklingen per verksamhet.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit avdelningschef Peter Vikström.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev