2011-05-11

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012

Tillväxtanalys stöder bland annat förslaget till utökad avdragsrätt för forskning och utveckling.

Ang Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats lämna synpunkter i rubricerat ärende. Kommentarer är lämnade med avseende på kapitel 3.5, Förenklad expertskatt, och kapitel 5, Utökad avdragsrätt för företags utgifter för forskning och utveckling. 

Förenklad expertskatt

Tillväxtanalys ställer sig positiv till åtgärder som kan leda till större transparens i myndighetsbeslut, i detta fall en ökad förutsägbarhet kring utfallet av en ansökan om skattelättnad när tillfälliga utländska experter ska anlitas. Den föreslagna åtgärden är ett sätt att öka transparensen. 

Avdrag för FoU-verksamhet

Tillväxtanalys finner att förslaget är rimligt. De bedömningar som förslaget redogör för kan sägas diskriminera relevant forskning inom affärsstrategi, ledarskap, organisation och liknande till förmån för teknikfokuserade perspektiv. 

Kap 3.5 Förenklad expertskatt

Förslaget avser att öka förutsebarheten av utfallet vid ansökan om expertskattelättnader genom att införa en rutin som innebär att om ersättningen för ”experten” är över två prisbasbelopp kan Forskarskattenämndens ordförande enskilt fatta beslut i frågan.
Enligt promemorian härleds nivålönen till den rutin som tillämpas i Danmark och Finland. En sådan hög nivå indikerar att personen är ”expert” och skönsmässiga bedömningar om detta får mindre inflytande. Givet att experten ersätts över nivån behöver endast ett formellt beslut fattas av Forskarskattenämndens ordförande.

Förslag på en utökad expertskatt samt förenklade regler har förts fram under en lång tid. Globaliseringsrådets slutrapport föreslog att Sverige skulle anpassa systemet för expertskatt enligt det danska exemplet. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) har lämnat ett liknande förslag. Ingen av dessa bygger på någon mer omfattande analys av expertskattens effekter. Närmast liggande ”utvärdering” av expertskatten är ITPS undersökning av 306 företag och 305 utländska experter (ITPS 2006). Någon utvärdering utifrån faktiska ansökningsdata har dock inte genomförts då dessa av sekretesskäl inte tillgängliggjorts för granskning av effekter. 

ITPS använde andra källor och kunde i en relativt omfattande undersökning påvisa att en stor del av experterna kommer från Europa och våra grannländer. 90 procent av fallen gällde personer som redan var anställda inom en internationellt aktiv koncern. För 80 procent av individerna var det viktigaste skälet till att arbeta i Sverige arbetsuppgifternas karaktär eller att anställningen påverkade den fortsatta karriären. Lönen var det viktigaste skälet för knappt tio procent. 

Promemorian nämner att ca 445 ansökningar inkommer varje år. Någon information om handläggningstider eller åtgärder för att minimera dessa anges inte. Regelverket medger att ansökningar kan inlämnas i efterhand men hur stor andel som använt denna möjlighet redovisas inte. Tillväxtanalys uppfattning är att förslaget som promemorian för fram är logiskt i syfte att nå en att ökad förutsebarhet och snabbare handläggning för en delmängd av ansökningarna, men menar att en utvärdering av expertskatten bör göras allt från redogörelse av handläggningstider till beskrivning av vilka som söker och får bifall samt beräkningar på skattereduktionens förtjänster. 

Kap 5 Utökad avdragsrätt för företags utgifter för forskning och utveckling

Tillväxtanalys stöder förslaget till utökad avdragsrätt för forskning och utveckling. Myndighetens arbete har uppmärksammat senare tids forskning kring immateriella investeringar där FoU-verksamhet är en av flera komponenter. Andra komponenter är bland annat: kompetensutveckling, utveckling av ekonomisk organisation, varumärken (Tillväxtanalys 2010). Förslaget medför att företag kan finansiera forskning som i högre utsträckning kan förväntas bidra till produktiviteten än vad de övriga immateriella investeringarna gör. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Lars Bager-Sjögren. I ärendets handläggning har även avdelningschef Enrico Deiaco deltagit.

Dan Hjalmarsson

Litteratur:
Tillväxtanalys (2010) ”Vilken betydelse har immateriella investeringar för den svenska ekonomin”
Tillväxtanalys wp/pm 2010:16
ITPS (2006) ”Utvärdering av expertskatten” Dnr 1-010-2005/0054

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev