2011-07-01

Europeiska kommissionens förslag till ändring av energiskattedirektivet

Tillväxtanalys är positiv till förslaget till ändring av energiskattedirektivet och ser fram emot ytterligare förslag i denna riktning.

Ang. Europeiska kommissionens förslag till ändring av direktiv 2003/96/EG om omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet, m.m.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats lämna synpunkter i rubricerat ärende. 

Tillväxtanalys är på det hela taget mycket positiv till förslaget till ändring av energiskattedirektivet och ser fram emot ytterligare förslag i denna riktning.

Energi- och koldioxidskatter är ett viktigt fundament för att skapa förutsättningar för en omställning mot en grön och långsiktigt hållbar ekonomi. Att EU härmed tar ett steg mot att harmonisera dessa i form av minimiskatter är viktigt för att undanröja ett hinder för länder att införa miljöskatter – rädsla för att det egna landets industri skall få sämre konkurrenskraft jämfört med den i länder som inte inför skatterna. Det är vidare, vilket tas upp i förslaget, ett viktigt steg för att skapa mer likformiga villkor för verksamheter inom EU:s system för handel med utsläppsrätter och de utanför systemet.

Tillväxtanalys är positiv till att EU härmed väljer att gå vidare med ett av de mest effektiva klimatpolitiska verktygen, energi- och koldioxidskatter snarare än att utvidga EU:s handelssystem. Handelssystemet har genom sin tillämpning och omfattning en hel rad nackdelar av vilka vissa är svåra att komma till rätta med och därmed underminerar systemets effektivitet. Skatter kan på ett betydligt enklare, flexiblare och effektivare sätt hantera ny information och anpassas därefter. Minimiskatter ger också de enskilda medlemsländerna möjlighet att gå längre än det harmoniserade beslutet. Tillväxtanalys är vidare positiv till att energi- och koldioxidbeskattningen går från att vara volymbaserade till att baseras på energiprodukternas energi- och CO2- innehåll. Detta innebär att befintliga snedsitsar korrigeras, snedsitsar som bl a innebär att kol gynnas som uppvärmningsbränsle relativt bl a naturgas och etanol beskattas högre än bensin och diesel.

Tillväxtanalys vill påtala behovet av att det krävs kompletterande åtgärder för att befintlig energi- och koldioxideffektiv teknik skall implementeras och för att ny teknik skall utvecklas i den takt som krävs för att klimatmålen skall nås till lägsta möjliga kostnad. Det är viktigt ur ett kompetens- och industripolitiskt perspektiv att EU bidrar till denna teknikutveckling. Med teknik avses inte bara enskilda tekniska komponenter utan alla lösningar som ur ett systemperspektiv innebär ökad energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp i absoluta mått mätt.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Eva Alfredsson. 

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev