2011-11-03

Månadsuppgifter – snabbt och enkelt

Tillväxtanalys ser positivt på förslaget och menar att det totalt sett kan ge lättnader i företagens uppgiftslämnarbörda.

Ang Månadsuppgiftsutredningens betänkande Månadsuppgifter – snabbt och enkelt (SOU 2011:40)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Förslaget syftar till effektivisera arbetsgivarnas uppgiftslämnande till olika myndigheter genom att samordna uppgiftslämnandet, öka servicen till enskilda, förbättra myndigheternas kontrollmöjligheter samt att lämna korrekta inkomstrelaterade ersättningar från välfärdssystemen

Tillväxtanalys ser positivt på förslaget och menar att det totalt sett kan ge lättnader i företagens uppgiftslämnarbörda samt förbättra tillgången på kortperiodisk statistik. Nedan kommenteras dessa två delar. 

Minska företagens uppgiftslämnarbörda

En viktig del i arbetet med att underlätta för företagens verksamhet är att minska företagens uppgiftslämnarbörda. Förslaget i utredningen kommer troligtvis att totalt sett att minska företagens uppgiftslämnarbörda, även om företagen enligt förslaget kommer att rapportera in uppgifter 12 gånger om året jämfört med dagens en gång per år. Den ökade samanvändningen av information mellan myndigheter som finns i förslaget samt minskat behov av extra uppgiftsinhämtning från företagen under året torde väga upp den extra uppgiftslämnarbörda som det innebär att lämna in uppgifter 12 gånger om året. Det är dock viktigt att det finns en flexibilitet avseende metoden för uppgiftsinhämtandet som gör att bördan inte blir orimligt stor för de minsta företagen som har begränsade personalresurser samt begränsade möjligheter att investera i nya IT-system. Eftersom behovet av särskild uppgiftsinhämtning för statistikändamål minskar betydligt, så kommer även det att minska företagens uppgiftslämnarbörda, särskilt om man beaktar att uppgiftsinlämning för statistikändamål ofta uppfattas som särskilt irriterande för företagen.

Tillväxtanalys ser också positivt på att utredningen gjort ett seriöst försök att räkna på de samhällsekonomiska kostnaderna och intäkterna av förslaget för att ge ett konkret underlag för att mäta de konsekvenser förslaget får, såväl för myndigheter som för företag.

Den noggrant genomförda konsekvensanalysen minskar emellertid inte behovet av att följa upp genomförandet av förslaget så att det säkerställs att uppgiftslämnarbördan minskar som konsekvensanalysen förutspår.

Förbättrade underlag för statistikframställning

Utredningen skapar förutsättningar för att skapa underlag för en snabbare och mer tillförlitlig statistik. Genom att uppgifter inhämtas på månadsbasis kan en mer aktuell kortperiodisk statistik skapas. Det hade varit önskvärt att även inkludera uppgifter om arbetad tid i insamlandet av uppgifter, eftersom detta hade gett ytterligare underlag för en förbättrad statistik till en rimlig administrativ merkostnad. Även om arbetad tid inte skall samlas in enligt utredningens förslag så tror Tillväxtanalys att det vore lämpligt om de nya datainhämtningssystem som implementeras kunde förberedas så att arbetad tid kan samlas in längre fram. En insamling av arbetad tid skulle ge ytterligare möjligheter till ett förbättrat statistikunderlag. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit avdelningschef Peter Vikström.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev