2011-11-28

Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande

Utredningen har missförstått Tillväxtanalys roll i Sveriges främjandearbete.

Ang Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande (Ds 2011:29)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys lämnar inga synpunkter på utredningens förslag på en eventuell samordning av export- och investeringsfrämjandet utan kommenterar dels sakfel som finns i utredningen kring Tillväxtanalys roll i Sveriges främjandesystem, dels avsaknaden av en ordentlig effektanalys som grund för ett förslag kring sammanslagning av export- respektive investeringsfrämjandet.

Synpunkt på Tillväxtanalys roll i främjandesystemet

Utredningen behandlar kortfattat Tillväxtanalys främjandeverksamhet på sidorna 15, 33 och 111. Tyvärr har utredningen missförstått myndighetens roll i Sveriges främjandearbete. Utredningen skriver exempelvis att Tillväxtanalys följer upp bilaterala samarbetsavtal och att den verksamheten har ”likheter med den som utförs på svenska utlandsmyndigheter”. Främjande och alliansbyggande verksamhet utförd av Tillväxtanalys är en relativt liten del av den totala verksamheten och rör bland annat områden som departements och myndigheters samarbeten och operativa behov inom det tillväxtpolitiska området (bl a forskning, innovation, utbildning, hållbar utveckling, teknisk utveckling, hälsofrågor mm), forskningssamarbeten och forskningsavtal, universitets och högskolors samarbeten mm. Det är helt korrekt att en av myndighetens funktioner är att bistå i bilaterala samarbetsavtal men detta görs genom att utnyttja den specifika och unika specialistkompetens som behövs för att bistå myndigheter och olika ambassader i att ta fram för Sverige relevanta kunskapsunderlag.

Tillväxtanalys bedriver inte heller diplomatisk verksamhet i traditionell mening. Tillväxtanalys arbetar vid sina olika kontor i Sverige och utlandet integrerat och analytiskt med frågorna under lång tid samt väver samman de analytiska frågeställningarna med alliansbyggande verksamhet samt operativt stöd för samarbetsmyndigheterna och departement inom RK. Verksamheten bedrivs i tillväxtpolitiskt prioriterade länder vilket möjliggör snabba internationella jämförande studier samt en effektiv informationsinhämtning i direkt samarbete med uppdragsgivarna. Detta säkerställer att kunskap och information snabbt blir användbar.

Utredningen skriver vidare att Tillväxtanalys samarbetar med övriga främjandeaktörer och ”i det arbetet finns synergier med särskilt investeringsfrämjande”. Tillväxtanalys samarbetar och samverkar lokalt i andra länder med bland annat Exportrådet, Invest Sweden och ambassaderna där så är lämpligt. Men Tillväxtanalys arbetar inte med direkt företagsinriktat näringslivsfrämjande. Enligt Tillväxtanalys instruktion (2009:146) skall myndigheten bland annat: ”ansvara för utlandsbaserad omvärldsbevakande och främjande verksamhet inom tillväxt-, innovations-, forsknings- och utbildningspolitiken samt inom andra områden som har betydelse för svensk konkurrenskraft och hållbar utveckling och som inte ligger inom ramen för andra aktörers uppdrag”.

Utredningens beskrivning av Tillväxtanalys är felaktig då myndighetens verksamhet inte har några nämnvärda beröringspunkter eller är besläktad med direkt näringslivsfrämjande. Myndigheten ska inte heller enligt sin instruktion ägna sig åt sådan verksamhet, direkt riktad mot enskilda eller grupper av företag. Den primära uppgiften är att bistå Regeringskansliet och offentliga aktörer i deras arbete med att skapa förutsättningar för näringslivet.

Övergripande synpunkt

Utredningen har genomfört en bred analys av myndighetsstrukturen för Sveriges handels och investeringsfrämjande. Ett delsyfte har varit att ”utröna förutsättningarna att samordna export- och investeringsfrämjandet på ett mer ändamålsenligt sätt”. Utredningen går igenom fördelar och nackdelar med en samordning och diskuterar en organisatorisk lösning. Tillväxtanalys anser att utredningen genomfört en noggrann analys av samordningens kostnader och intäkter men menar att detta borde ha föregåtts av en ordentligt och vetenskapligt inriktad utvärdering av export- respektive investeringsfrämjandets samhällsekonomiska effekter. En sådan bred och vetenskapligt genomförd studie lyser fortfarande med sin frånvaro. Det rimmar väl med en god förvaltningspolitisk tradition att först klargöra verksamheternas effekter innan förslag på omorganisation eller sammanslagningar av statlig verksamhet genomförs.

Sammanfattningsvis har Tillväxtanalys sedan starten 2009, arbetat med att integrera, utveckla och stärka myndigheten i alla dess delar. Kompetensen i Sverige fungerar koordinerande, arbetsledande och sömlöst med utlandskontoren samt i nära dialog med beställarna. Tillväxtanalys är en expertorganisation med hög andel disputerade och mycket hög kompetens inom för tillväxtpolitiken relevanta områden. Sådan kompetens finns vid såväl utlandskontoren som i Sverige och medför bland annat ett snabbt och kvalificerat flöde av information och kunskap till och från myndighetens olika uppdragsgivare.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit Enrico Deiaco, avdelningschef Innovation och globala mötesplatser. 

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev