2012-02-22

Olagligt statsstöd

Tillväxtanalys tillstyrker utredningens förslag att det införs en ny lag
om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler

Ang. Statsstödsutredningens betänkande – Olagligt statsstöd (SOU 2011:69)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har ombetts att lämna synpunkter i rubricerat ärende

Tillväxtanalys tillstyrker utredningens förslag att det införs en ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler. Genom lagen klargörs rättsläget i såväl materiellt som processuellt hänseende och konkurrenter till stödmottagare tillförsäkras effektivare rättsmedel, särskilt genom det uttryckliga undantaget från förbudet att föra talan om tredje mans rätt. Om lagen resulterar i mindre snedvridningar av konkurrensen gynnar det särskilt små och medelstora företag.

Tillväxtanalys delar vidare utredningens bedömning att transparenslagens krav på granskning mildras så att det är tillräckligt med en översiktlig granskning. Detta eftersom det saknas tydliga föreskrifter för hur redovisningen ska ske och att implementeringen av transparensdirektivet är fortsatt uppfylld med den föreslagna ändringen

Utredningen anser att ett generellt undantag från den kommunala själv-kostnadsprincipen inte bör införas. Denna bedömning synes i stor utsträckning baseras på och delas av Konkurrensverket och näringslivsorganisationerna. Tillväxtanalys har därför inget ytterligare att anföra i denna del

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Björn Falkenhall.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev