2012-05-28

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning om europeisk statistik

Tillväxtanalys är positiv till ambitionen att samordna och öka användningen av administrativa register för statistikändamål.

Ang Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Förslaget syftar till att stärka den officiella statistikens trovärdighet mot bakgrund av de brister som uppdagats i samband med den ekonomiska krisen. Framför allt behöver de nationella statistikmyndigheternas oberoende stärkas och deras nationella samordningsansvar tydliggöras.

Tillväxtanalys ser positivt på förslaget och menar att det är viktigt att säkerställa den officiella statistikens trovärdighet inom alla områden. Genom att stärka de nationella statistikbyråernas yrkesmässiga oberoende och införa transparenta rekryteringsprocesser för ledningen av dem stärks systemets trovärdighet och integritet.

Tillväxtanalys är också positiv till ambitionen att samordna och öka användningen av administrativa register för statistikändamål genom att skapa ett regelverk för en mer omfattande användning av dessa vid framställning av europeisk statistik. En ökad användning av registerdata minskar uppgiftslämnarbördan och kan i många fall ge en statistik med högre kvalitet än statistik baserad på enkätdata. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit avdelningschef Peter Vikström.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev