2012-08-23

Ekonomiskt värde och samhällsnytta – förslag till en ny statlig ägarförvaltning

Tillväxtanalys har inga invändningar mot den förvaltningsmodell som föreslås.

Ang Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta – förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats att avge yttrande på rubricerat betänkande

Då remissen inte inkommit och registrerats vid myndigheten vid RK:s utskick utan uppmärksammats först genom påminnelse den 20 augusti har endast en begränsad genomgång kunnat göras av betänkandet

Myndigheten noterar att utredningen inte berör frågan om vilka verksamheter i statlig regi som är lämpliga att driva i bolagsform.

Efter genomgång av utredningens kartläggning av förvaltningsarbetet, problemanalys och förslag till modell har Tillväxtanalys, givet de avgränsningar som görs av utredningsuppdraget, från tillväxtpolitiska utgångspunkter inga invändningar mot den förvaltningsmodell som föreslås

Beslut i ärendet har fattats av undertecknad. Föredragande har varit avdelningschef Jan Cedervärn. Analytikern Jörgen Lithander har också deltagit i ärendets handläggning.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev