2012-11-26

Promemorian Investeraravdrag

Tillväxtanalys bedömer det som mycket viktigt att effekterna av ett genomfört riskkapitalavdrag utvärderas.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Inledning

Tillväxtanalys har valt att lämna synpunkter inom två områden:

  • Investeraravdragets konstruktion
  • Utvärdering     

Regeringens förslag att införa ett investeraravdrag

Tillväxtanalys tillstyrker i huvudsak regeringens förslag. Synpunkter lämnas på avdragets konstruktion och utvärderingsmöjligheter.

Avdragets konstruktion

Tillväxtanalys har tidigare lämnat synpunkter på Företagsskatteutredningens delbetänkande och avstyrkte då utredningens förslag. Argumenten var bl.a. för svag koppling till modern forskning om entreprenörskap och innovationer samt behov av bättre analys av konsekvenser och andra länders erfarenheter. Tillväxtanalys bedömer att föreliggande förslag från regeringens har betydligt bättre förutsättningar att stimulera utbudet av riskkapital. Myndigheten vill dock lämna några kommentarer.

Syftet med insatsen är att öka inflödet av nytt kapital till företagssektorn. Åtminstone tre aspekter kan då anses vara betydelsefulla. Avdraget måste vara substantiellt, systemet uppfattas som långsiktigt och konstruktionen vara transparent.

Den skattemässiga effekten av avdraget föreslås till 15 procent av anskaffningsutgiften, dock högst 195 000 kronor per person och år. Tillväxtanalys bedömer nivån vara något i underkant för att fullt ut ge ett väsentligt incitament till investerare. Vad gäller den andra aspekten finns ingenting i förslaget som ger anledning att betvivla långsiktigheten.
Betydelsen av att insatsen uppfattas som lättöverskådlig är inte oviktig. Ökning av företagens tillgång till eget kapital kan ske på två sätt. Dels kan befintliga investerare öka sin volym och/eller investeringsfrekvens, dels kan nya investerare inträda på marknaden. Det kan antas att det är särskilt viktigt med tydlighet och förutsägbarhet när systemet ska kommuniceras till, och användas av, aktörer med begränsade erfarenheter. Ett tidigare (1996) svenskt försök med riskkapitalavdrag fick betydligt mindre utbredning än förväntat. I en efterföljande utvärdering lyfts ett komplicerat och långtgående regelverk fram som en delförklaring.

Föreliggande förslag har – uppenbarligen i syfte att undvika skatteplanering – knutits till ett relativt stort antal villkor som ska uppfyllas. Detta är en avvägning som behöver göras, men Tillväxtanalys menar ändå att konstruktionen riskerar att påverka insatsens transparens och därmed i förlängningen volymen nytt kapital till företagssektorn.

Utvärdering

Tillväxtanalys bedömer det som mycket viktigt att effekterna av ett genomfört riskkapitalavdrag utvärderas. En grundläggande förutsättning för detta är att data om investeringar och investeringsobjekt fullt ut kan göras tillgängliga för framtida utvärderare. Regeringens förslag på lydelse i Skatteförandelagen 31 kap. 19 a § kan t.ex. användas som utgångspunkt i ett arbete med tillförsäkrande av sådana uppgifter.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit avdelningschef

Jan Cedervärn och analytiker Jörgen Lithander.
Dan Hjalmarsson Generaldirektör


test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev