2013-01-18

Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen

Tillväxtanalys tillstyrker i allt väsentligt Boverkets förslag. Tillväxtanalys avstår från att lämna kommentarer vad gäller Statskontorets förslag.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Ärendet

Boverket har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av bostadsförsörjningslagen och presenterar ett förslag till ny lag om kommunernas ansvar för bostadsplanering. Vidare har Statskontoret granskat den kommunala mark-anvisningsprocessen och undersökt hur markinstrumentet tillämpas som bostadspolitiskt verktyg för att främja konkurrens och mångfald.

Socialdepartementet vill ha Tillväxtanalys synpunkter på de nämnda översynerna senast den 18 januari.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev