2013-03-01

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Tillväxtanalys välkomnar Europakommissionens initiativ att ta fram ett
förslag till utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Myndigheten väljer att inte komma med några detaljerade synpunkter på förslaget och de drivmedel som föreslås men redovisar här några reflektioner efter att ha tagit del av kommissionens förslag.

1. Tillväxtanalys menar att förslaget borde kunna utformas i två steg där det första är ett krav på medlemsländer att analysera och ta fram ett genomförandeförslag för hur transportsektorn kan bidra till att bära sin del av klimatmålet. I Sverige arbetar just nu utredningen Fossilfri fordonstrafik (FFF-utredningen) med en analys som bör kunna utgöra grunden för ett förslag från svensk sida. I steg två kan de nationella förslagen utgöra grund för en samordnad strategi.

2. Tillväxtanalys anser också att EU och staten borde kunna fokusera sina förslag till en gemensam infrastruktur för de segment där argumenten för offentlig samordning är starkast. Privatbilism består idag av många små aktörer som inte har möjlighet att ta fram kunskapsunderlag för vilka bränslen som bör finnas tillgängliga, och var. I dessa fall är det rimligt och nödvändigt att staten och EU samordnar och ställer krav på en infrastruktur för klimatsnåla transporter och därtill lämpliga drivmedel, för att EU-målen inom klimatområdet skall kunna uppnås. Inom de områden där det finns relativt få stora samt kommersiella aktörer borde dessa på egen hand och i samverkan kunna ta ansvar för att utifrån sin expertis ta fram en strategi som ligger i linje med de politiska målen och regelverken.

3. Tillväxtanalys uppfattning är att det är viktigt med ambitiösa och långtgående förslag för att en omställning till en hållbar ekonomi ska vara möjlig. Myndighetens intryck är dock att förslaget inte är tillräckligt underbyggt. Till exempel tar man inte hänsyn till att förutsättningar skiljer sig åt mellan tätbefolkade och glesbefolkade regioner. Den svenska pumplagen har till exempel fått justeras för att glesbygden inte skall bli utan bensinstationer då kundunderlaget för alternativa bränslen varit för låg.

4. Tillväxtanalys har inte tagit del av alla detaljer i den underliggande analysen avseende vilka drivmedel som bör ingå i en heltäckande infrastruktur men saknar en diskussion om olika drivmedels klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

5. Slutligen är Tillväxtanalys uppfattning att byte av bränsle bör sättas in i ett bredare perspektiv. För att nå en fossilfri transportsektor krävs åtgärder inom flera områden såsom:

a. Transportsnåla lösningar - Samhällsplanering, videomöten, IT-lösningar etc.

b.  Energieffektiva transporter - Byte till energieffektivare transportslag

c.  Effektivare fordon och lastbärare

d. Biodrivmedel och elektrifiering

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Eva Alfredsson. I ärendets beredning har också avdelningschef Sofia Avdeitchikova deltagit.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör


test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev