2013-03-11

Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting

Tillväxtanalys vill påminna om betydelsen av att det skapas organisatoriska förutsättningar för en löpande utveckling och förvaltning, inte minst i de delar som hanterar bosättningsmönster inom kostnadsutjämningssystemet.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Yttrande

Tillväxtanalys har i sak inga synpunkter på Finansdepartementets förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting.

Tillväxtanalys vill dock påminna om betydelsen av att det skapas organisatoriska förutsättningar för en löpande utveckling och förvaltning, inte minst i de delar som hanterar bosättningsmönster inom kostnadsutjämningssystemet. (Se Tillväxtanalys tidigare remissyttrande 2011-09-13, dnr Fi2011/2202).

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Ulf Tynelius. I ärendets handläggning har även avdelningschef Jan Cedervärn deltagit.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev