2013-03-18

Vad är officiell statistik? En översyn av statistik­systemet och SCB

Tillväxtanalys instämmer i slutrapportens samlande bedömning att systemet för den officiella statistiken i huvudsak fungerar väl och att inga genomgripande förändringar behövs.

Ang. Betänkandet Vad är officiell statistik? En översyn av statistik­systemet och SCB (SOU 2012:83)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys instämmer i slutrapportens samlande bedömning att systemet för den officiella statistiken i huvudsak fungerar väl och att inga genomgripande förändringar behövs.

Tillväxtanalys avser i övrigt att enbart lämna synpunkter på de föreslagna åtgärderna i slutrapporten avseende förändringar av statistiksystemet som närmast berör myndighetens verksamhet.

Tillväxtanalys ställer sig positiv till förslaget om samrådsplikt gentemot SCB (ROS) för de myndigheter som för administrativa register vilka ligger eller kan ligga till grund för den officiella statistiken. När de registerförande myndigheter utformar samt genomför förändringar av sina administrativa register underlättar det för de statistikansvariga myndigheterna om SCB (ROS) har en viss möjlighet att påverka utfallet.

Tillväxtanalys instämmer vidare i slutrapportens synpunkt att SCB:s pris-sättningsmodell behöver förtydligas. Tillväxtanalysen instämmer också i att detta borde kunna ske genom en aktivare kunddialog där grunderna för prissättningen tydliggörs.

Tillväxtanalys ställer sig dock negativ till förslaget att förstärka SCB:s roll som myndighet som ska uppfylla Sveriges åtagande i enlighet med EU:s rättsakt, om detta i sin tur kommer leda till minskat deltagande av andra statistikansvariga myndigheter i EU samarbetet. Ansvaret för stora delar av den officiella statiken, även den som är EU-reglerad, ligger på andra statistikansvariga myndigheter än SCB. Det viktigt att dessa myndigheter även fortsättningsvis har möjlighet att delta i de arbetsgrupper på EU nivå som är ansvariga för att utveckla statistiken. Vi vill trycka på vikten av att den myndigheten som är ansvarig för ett specifikt statistikområde även representerar Sverige i EU samarbetet. Annars finns det en risk att det på sikt tas fram två olika statistikprodukter inom ett specifikt område, ett som tas fram av SCB (NSI) och levereras till Eurostat och ett som tas fram av den ansvariga myndigheten i Sverige.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit Markus Lindvert. I ärendets handläggning har även avdelningschef Sofia Avdeitchikova deltagit.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev