2013-08-16

Åtgärder för ett längre arbetsliv

Tillväxtanalys har inga erinringar till utredningens förslag men anser
dock att utredningen hade varit förtjänt av att även stödja arbetet att
utreda möjligheterna med validering av reell kompetens.

Ang Slutbetänkande från Pensionsåldersutredningen – Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har ombetts att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys har inga erinringar till utredningens förslag.

Tillväxtanalys anser dock att utredningen hade varit förtjänt av att även stödja arbetet att utreda möjligheterna med validering av reell kompetens. Detta används idag främst för att bedöma nyanlända invandrares faktiska kunskaper och färdigheter, i de fall de saknar dokumentation för sin kompetens.

Myndigheten för yrkeshögskolan har påbörjat ett arbete att utreda möjligheterna att använda validering i ett större sammanhang, med syfte att kontinuerligt dokumentera individers kunskaper och färdigheter. En sådan dokumentation skulle underlätta för individer som har upparbetat en viss kompetens inom ett företag, att synliggöra sina kvalifikationer även för andra arbetsgivare. En sådan dokumentation skulle därmed kunna stärka äldres anställningsförmåga och särskilt de med kortare utbildning, vilka utredningen pekar ut som extra benägna att tidigt utträda från arbetsmarknaden.¹

Beslut i ärendet har fattats av undertecknad. Föredragande har varit Gustav Hansson.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

¹ För mer information se Myndigheten för yrkeshögskolan (2013) ”Hur vidareutveckla den nationella strukturen för validering?” Dnr: YH 2012/1069.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev