2013-08-22

Utredning och samlad redovisning av transportmyndigheternas forsknings- och innovationsverksamhet

Tillväxtanalys anser att det krävs en strategi för intern kompetensuppbyggnad vad gäller FoI för att säkerställa att underlag håller hög internationell standard och besvarar de frågor som är mest relevanta i olika sammanhang.

Ang Remiss av Utredning och samlad redovisning av transportmyndigheternas forsknings- och innovationsverksamhet. (Trafikverket rapport: 2013:101)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts tillfälle att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Inledning och allmänna kommentarer

Tillväxtanalys ser positivt på den genomgång som gjorts och avstår att lämna synpunkter i detalj på de resonemang som förs gällande behov av, och inriktning på, forskning och innovation (FoI) inom transportmyndigheternas områden.

Några övergripande kommentarer lämnas dock kring behov och utformning av utvärdering, uppföljning och utvärdering av satsningar på FoI.

Behov och utformning av utvärdering, uppföljning och kvalitetssäkring

Tillväxtanalys delar transportmyndigheternas syn på transport och infrastruktur som en avgörande fråga för svensk tillväxt och utveckling framöver. Det handlar om att möta inhemska behov av gods- och persontransporter men också en växande global efterfrågan på transportlösningar – en marknad med mycket stor potential för svenska företag.

Därför är det positivt att transportmyndigheterna inrättar ett FoI-råd som stöd i en samordnad beslutsprocess för hela transportsektorn. Det ökar sannolikt möjlighet­erna till hållbara, vetenskapligt grundade beslut med bred förankring och därmed till en ökad långsiktighet.

Några aspekter av detta förtjänar dock att lyftas fram tydligare än vad som görs i transportmyndigheter­nas rapport.

Utvärdering och uppföljning

På flera ställen i rapporten, till exempel under rubriken ”Mer nytta för pengarna”, nämns utvärdering som en viktig komponent i utvecklingen av en mer verknings­full och effektiv transportpolitik. För att ytterligare förstärka detta perspektiv, vilket Tillväxtanalys anser motiverat mot bakgrund av tidigare kritik mot hur investeringarna i vägar och järnvägar generellt hanteras¹, vore det lämpligt att transportmyndigheterna uttryckligen inkluderar oberoende utvärderingskompetens i det föreslagna samordningsrådet.

Kvalitetssäkring

Ytterligare en aspekt i att öka effekten av transportmyndigheternas FoI-verksamhet är kvalitetssäkring av de underlag, vetenskapliga och andra, som ligger till grund för beslut om prioriteringar och dimensionering. Man hänvisar generellt i rapporten till forskningsråden men Tillväxtanalys anser att det även krävs en strategi för intern kompetensuppbyggnad vad gäller FoI för att säkerställa att underlag håller hög internationell standard och besvarar de frågor som är mest relevanta i olika sammanhang.

Hur detta skulle kunna organiseras förtjänar att analyseras och beskrivas mer ingående.

Policybevakning och omvärldsanalys

Till sist, en generell kommentar kring omvärldsanalys. För att Sveriges FoI på transportområdet ska bidra till att lösa utmaningar både i Sverige och i andra delar av världen (marknadspotentialen, se ovan) krävs en djupare förståelse för globala trender och strömningar på området. Att tidigt identifiera nya kunskaps-/teknikområden och, i relevanta fall, anpassa insatser för att möta de möjligheter och utmaningar som öppnar sig är en avgörande framgångsfaktor för ett land som Sverige.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Martin Flack och Martin Wikström. I ärendets handläggning har även avdelningschef Enrico Deiaco deltagit.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

¹ Se till exempel ”Statens satsningar på transportinfrastruktur – valuta för pengarna?”, Riksrevisionen rapport 2012:21

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev