2013-10-03

Remissvar på delbetänkandet ”Effektivare bredbandsstöd”

Tillväxtanalys instämmer i delbetänkandets förslag, att skapa ett
gemensamt regelverk med en förbättra styrning, samordning och
uppföljning.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende.

Delbetänkandet (SOU 2013:47) lämnar ett antal förslag på förbättringar för att främja en mera effektiv hantering av frågor om bredbandsstöd. Förslagen riktar sig till aktörer på den nationella och regionala nivån och syftar till enkelhet, tydlighet samt att främja ett lokalt engagemang.

Tillväxtanalys instämmer i delbetänkandets förslag, att skapa ett gemensamt regelverk med en förbättra styrning, samordning och uppföljning. Vilket på sikt kommer att underlätta för alla inblandade parter, oavsett nivå eller organisatorisk tillhörighet.  

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Anne Kolmodin. I ärendets handläggning har även avdelningschef Jan Cedervärn deltagit.

Dan Hjalmarsson
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev