2013-12-19

Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige

Tillväxtanalys bedömning är att ett samlat skogsprogram som görs i
samverkan och dialog med både näring, lokala och regionala aktörer samt
civilsamhället har förutsättningar att öka samsyn kring skogens roll i
samhället och att förankra policys och regelverk inom området.

Yttrande över Skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige – Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys tillstyrker Skogsstyrelsens rekommendation att Sverige bör påbörja en process kring ett nationellt skogsprogram.

Vår bedömning är att ett samlat skogsprogram som görs i samverkan och dialog med både näring, lokala och regionala aktörer samt civilsamhället har förutsättningar att öka samsyn kring skogens roll i samhället och att förankra policys och regelverk inom området.

Allt fler utvecklingsfrågor och -områden hanteras idag i form av strategier och programbaserade arbeten. Det är ett arbetssätt som kan ge möjlighet att knyta samman olika delar och skapa synergier. Inte minst kan det ge förutsättningar för mera ”mjuka” former för styrning både horisontellt och vertikalt (s.k. flernivå­styrning). Det är samtidigt också ett arbetssätt som innehåller betydligt mindre av regelstyrning och utpekad ansvarsfördelning. Tillväxtanalys vill därför betona vikten av att program och strategier av detta slag kopplas till ordentliga utvärderingar av både process och resultat/effekter.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit avdelningschef Jan Cedervärn.

Dan Hjalmarsson, Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev