2014-01-10

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Tillväxtanalys är positiv till att öka synligheten av hållbarhetsfaktorer inklusive ekosystemtjänster, i underlag för finanspolitiska beslut.

Ang. Remiss avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Naturens ekosystemtjänster utgör grunden för vår ekonomi och välfärd. Ett allt högre tryck på och konkurrens om dessa tjänster, samtidigt som kunskapen hos ekonomiska aktörer och myndigheter är under utveckling, motiverar till att utredningens förslag tas på allvar.

Tillväxtanalys vill framför allt lyfta två av utredningens förslag:

  1. Tillväxtanalys är positiv till förslaget (nr 1) att öka synligheten av hållbarhetsfaktorer, inklusive ekosystemtjänster, i underlag för finanspolitiska beslut, inledningsvis genom att årligen redovisa hållbarhetsindikatorer tillsammans med uppgifter om den ekonomiska utvecklingen.
  2. Tillväxtanalys är positiv till förslag (nr 10) att tillsätta en särskild utredare för att analysera förutsättningar för och konsekvenser av en ökad och mer konsekvent tillämpning av ”ekologisk kompensation” som en metod för att tillämpa förorenaren betalar-principen.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Eva Alfredsson. Avdelningschef Sofia Avdeitchikova har också deltagit i ärendets handläggning.

Dan Hjalmarsson, Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev