2014-01-13

Riktlinjer för utvärderingar av statsstöd

Den nivå av expertis som krävs för att göra de utvärderingar som kommissionen efterfrågar är mycket hög, särskilt inom områden ekonometriska metoder.

Ang. Remiss avseende utkast till riktlinjer för utvärderingar av statsstöd

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys ställer sig positiv till de riktlinjer för utvärderingar av statsstöd som förs fram i underlaget.

Myndigheten vill också föra fram några förslag till hur riktlinjerna kan utvecklas ytterligare.

  1. Starka formuleringar ifrån kommissionen saknas om att nya stöd måste lanseras på ett sådant sätt att deras utvärderingsbarhet säkerställs. (De förespråkar förvisso pilotprojekt på sidan 21, men mera tyngd hade gärna fått läggas bakom att poängtera hur viktigt det är att utvärderingsbarheten beaktas när nya stöd planeras.) 
  2. Tillväxtanalys ställer sig positiv till att en utvärderingsplan (”evaluation plan”) ska upprättas redan i designfasen av policyinsatsen. Myndigheten vill dock poängtera att upprättade av en utvärderingsplan med en sådan detaljnivå som kommissionen föreslår kräver både en avsevärd tidsinsats och betydande utvärderingskompetens (utöver mycket god förståelse av hur själva instrumentet är avsedd att fungera).
  3. Den nivå av expertis som krävs för att göra de utvärderingar som kommissionen efterfrågar är mycket hög, särskilt inom områden ekonometriska metoder. Det vore därför av stort värde om kommissionen samordnade utbildningsinsatser för att höja kompetensnivån hos presumtiva utvärderare samt tillhandahöll forum för erfarenhetsutbyte på utvärderingsområdet. Det vore vidare av stort värde med någon form av kvalitetssäkring av utvärderare, t.ex. en certifiering, bl.a. för att underlätta upphandling av lämpliga utvärderare.  
  4. Den typ av utvärderingar som kommissionen önskar se, kräver tillgång till mikrodata på individ- och företagsnivå över tid samt möjlighet att koppla samman mikrodata över statliga stöd med individ- och företagsdata. I Sverige finns denna möjlighet. Datatillgången i andra EU-länder är dock som regel betydligt sämre.
  5. Tillväxtanalys vill understryka det som förs fram om utvärderingarnas tidshorisont på sidan 16, dvs. att en lämplig tidshorisont för en effektutvärdering kan variera beroende på insatsens syfte, komplexitet och typ av instrument. Myndigheten vill också särskilt betona att utvärderingar baserade på registerdata innebär en lång tidsfördröjning innan effektmätning kan göras. Det innebär t.ex. att om man kräver att hela insatsen ska effektutvärderas innan man beslutar om en eventuell förlängning så kan detta innebära ett glapp på cirka 2 år innan utvärderingsresultaten finns tillgängliga.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Andreas Kroksgård. Avdelningschef Sofia Avdeitchikova har också deltagit i ärendets handläggning.

Dan Hjalmarsson, Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev