2014-01-27

Ändring i drivmedelslagen och lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Tillväxtanalys tillstyrker förslagen till ändring i lagen om skyldighet
att tillhandahålla förnybara drivmedel. Föreslagna förändringar kan
bidra till att underlätta situationen för många mindre
drivmedelsanläggningar med strategisk betydelse för
drivmedelsförsörjningen i gles- och landsbygder.

Yttrande över Promemoria med förslag till ändring i drivmedelslagen (2011:319) och lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Myndigheten har inga synpunkter på förslagen till ändring i drivmedelslagen.

Tillväxtanalys tillstyrker förslagen till ändring i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Föreslagna förändringar kan bidra till att underlätta situationen för många mindre drivmedelsanläggningar med strategisk betydelse för drivmedelsförsörjningen i gles- och landsbygder. Föreslagna förändringar klarlägger även de juridiska förutsättningarna på området.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Peter Malmsten. Avdelningschef Jan Cedervärn har deltagit i ärendets handläggning.

Dan Hjalmarsson, Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev