2014-01-31

Rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation

Tillväxtanalys önskar framhäva att med nya rambestämmelser följer också
behovet av förnyad kunskap om reglerna för statligt stöd. Till exempel
behöver aktörerna i det svenska innovationssystemet lära sig hur
förändringen kan förbättra deras användning av statligt stöd som
hävstång för hållbar tillväxt.

Ang Remiss av kommissionens Rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Europeiska kommissionen har inlett en modernisering av bestämmelserna om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation. Förhoppningen är att förenklade regler och bättre kontroll av att reglerna efterlevs kan bidra till smart och hållbar tillväxt för alla.

Tillväxtanalys ställer sig positiv till kommissionens nya rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation. Detta remissvar tar dock inte upp alla aspekter i de nya rambestämmelserna utan fokuserar på att synliggöra mottagarkompetensen hos de aktörer i det svenska innovationssystemet som ska följa reglerna.

Tillväxtanalys önskar framhäva att med nya rambestämmelser följer också behovet av förnyad kunskap om reglerna för statligt stöd. Till exempel behöver aktörerna i det svenska innovationssystemet lära sig hur förändringen kan förbättra deras användning av statligt stöd som hävstång för hållbar tillväxt. Parallellt med detta framhäver Tillväxtanalys vikten av att dokumentera alla former av statliga stöd så att de blir utvärderingsbara (se myndighetens remissvar om att utöka den allmänna gruppundantagsförordningen, ert dnr N2013/2431/MK).

Myndigheten vill föra fram att det behövs förnyad kunskap bland annat inom nedanstående områden:

  • Förhållandet mellan rambestämmelserna för statligt stöd och de verksamheter i innovationssystemet som undantas från rambestämmelserna då de tillhör den så kallade gruppundantagsförordningen.

-En modernisering av gruppundantagsförordningen definierar till exempel vad som är en forskningsorganisation, forskningsinfrastruktur eller innovationsstöd och vad som inte omfattas av statsstödsreglerna.

  • Rambestämmelserna beskriver att statligt stöd bör inriktas på fall där marknaden inte klarar av uppgiften. Behovet av analysunderlag som utifrån marknadsmisslyckande beskriver när statligt stöd behövs (se avsnitt 5.2.1).

-De aktörer som ger statligt stöd till forskning, utveckling och innovation måste därför börja med att klart och tydligt diagnostisera problemet som ska åtgärdas och ange med vilka medel som det skall lösas.

Tillväxtanalys har lång erfarenhet av att analysera när statligt stöd är motiverat. Denna breda kompetensbas kan till exempel utnyttjas i diagnosarbetet som beskriver de fall där marknaden inte klarar av uppgiften och statligt stöd är motiverat.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Irene Ek. Avdelningschef Enrico Deiaco, och analytikern Lars Bager-Sjögren har också deltagit i ärendets handläggning.

Dan Hjalmarsson, Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev