2014-04-17

Starka tillsammans

Tillväxtanalys anser att de föreslagna åtgärderna utgör en god grund för
vidareutveckling av det nationella stödet för kliniska studier och
vill  understryka betydelsen av att den kommande nämndmyndigheten
skyndsamt påbörjar arbetet med att vidareutveckla systemet i linje med
utredningens förslag.

Ang Remiss av betänkandet ”Starka tillsammans” (SOU 2013:87)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys ställer sig positiv till utredningens förslag till nytt system för nationell rådgivning, samordning och stöd till den kliniska forskningens aktörer. Antalet kliniska studier i Sverige har, enligt tillgänglig statistik, utvecklats mer negativt än i vissa andra jämförbara länder, och ett antal utredningar har diskuterat den kliniska forskningens och kliniska prövningars villkor. Tillväxtanalys har i internationella jämförande studier konstaterat att en del andra länder proaktivt utfört åtgärder för att förbättra villkoren för kliniska studier och attrahera kommersiella kliniska prövningar internationellt. Motsvarande utveckling har hitintills inte skett i samma omfattning i Sverige.

De föreslagna åtgärderna är viktiga i en situation där läkemedelsindustrin genomgått avsevärda strukturförändringar och då prövningar i allt högre grad utförs internationellt snarare än nationellt. Den kliniska forskningens villkor är också betydelsefulla för att biomedicinska forskningsresultat på ett bra sätt ska kunna leda till nya biomedicinska produkter och processer. Således bör betänkandets förslag ses som en del av infrastrukturen för en konkurrenskraftig livsvetenskaplig forskning och näringsliv i Sverige.

Tillväxtanalys anser att de föreslagna åtgärderna utgör en god grund för vidareutveckling av det nationella stödet för kliniska studier. Myndigheten vill dock understryka betydelsen av att den kommande nämndmyndigheten skyndsammast påbörjar arbetet med att vidareutveckla systemet i linje med utredningens förslag. Den nya nämndmyndigheten bör få ett tydligt mandat att operativt samordna systemet.

Tillväxtanalys anser slutligen att även representanter från universitet och högskolor bör finnas med som ledamöter i den kommande nämndmyndigheten.

Tillväxtanalys studerar och analyserar löpande de internationella förhållandena för livsvetenskaplig forskning och innovation inklusive kliniska studier och translation. Myndigheten kan vid behov ta fram nödvändiga jämförande kunskapsunderlag.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Martin Wikström. I ärendets handläggning har även avdelningschef Enrico Deiaco deltagit.

Dan Hjalmarsson, Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev