2014-04-22

Fossilfri fordonstrafik

Tillväxtanalys stöder förslaget att bilda ett nationellt klimatråd med inspiration från Trafikverkets nationella trafiksäkerhetsråd.

Ang Remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende:

Tillväxtanalys är positiv till utredningens bedömningar, förslag till mål för utsläppsminskningar och förslag till styrmedel. Tillväxtanalys vill särskilt belysa utredningens mening att klimatutmaningen kräver en stor omställning, men innebär samtidigt möjligheter att förena miljö-, folkhälso- och socialpolitiska mål genom att systematiskt främja gång, cykel och kollektivtrafik framför resor med bil. Förslag på fysisk planering för en tätare, grönare och mer hälsosam stadsutveckling utgör ett exempel på detta. Därför stödjer Tillväxtanalys också utredningens förslag om stadsmiljömål och stadsmiljö-program. 

Tillväxtanalys vill även belysa utredningens mening att klimatutmaningen bäst kan lösas genom samverkan mellan myndigheters och institutioners olika sektorsansvar. Tillväxtanalys stöder därför förslaget att bilda ett nationellt klimatråd med inspiration från Trafikverkets nationella trafiksäkerhetsråd.

Tillväxtanalys delar utredningens mening att det krävs både generella och direkt verkande styrmedel för att Sverige ska uppnå en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen och en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Tillväxtanalys vill påpeka vikten av uppföljning av de styrmedel som implementeras. Naturvårdsverket visar, i sin fördjupade utvärdering av miljömålen 2012, att bristande tillämpning av styrmedlen är ett problem för mer än hälften av miljökvalitetsmålen.

Beslut i detta ärende har fattats undertecknad. Föredragande har varit analytiker Hans ten Berg. I ärendets handläggning har också avdelningschef Sofia Avdeitchikova deltagit.

Dan Hjalmarsson, Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev