2014-05-12

Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten

Tillväxtanalys stöder utredningens förslag att valfrihetssystem inom hemtjänst bör ingå i kommunernas ansvar inom socialtjänsten.

Ang Betänkandet Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys stöder utredningens förslag att valfrihetssystem inom hemtjänst bör ingå i kommunernas ansvar inom socialtjänsten.

Myndigheten bedömer dock att analyserna skulle kunna vara djupare i de delar som berör det kommande självstyret – kopplat till förslaget om att obligatorium att införa valfrihetssystemet i alla kommuner.

Tillväxtanalys arbetade tillsammans med Tillväxtverket under åren 2010 – 2012 med programmet Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg.¹  Utifrån den erfarenheten vill Tillväxtanalys förmedla följande bedömningar som styrker respektive kompletterar betänkandet.

  1. Valfrihetssystem inom hemtjänst medför en positiv utveckling av företagande. Det ger nya möjligheter för framförallt kvinnor som ofta väljer omsorgsområdet för sysselsättning att utvecklas som företagare.
  2. I debatten nämns ofta att många äldre har nedsatt förmåga att välja leverantör som ett argument mot införande av valfrihetssystem. Tillväxtanalys menar att dessa äldre bör få särskilt stöd vid utformningen av hemtjänst något som betänkandet tar upp. Tillväxtanalys erfarenhet är att en stor majoritet av äldrepopulationen, även i de kommuner som inte har infört valfrihetssystem, vill kunna välja hemtjänstleverantörer.²
  3. Spridning av innovationer och nytänkande underlättas om verksamheter inte begränsas geografiskt. Valfrihetssystem öppnar därför upp för lärande och social innovation.
  4. Hemtjänst är en personlig tjänst dvs. lönekostnaderna är en stor andel av totala kostnaderna. Hemtjänst påverkas dock av kommunikationskostnader. Om kunderna är spridda över ett stort område är detta till nackdel då transportkostnaderna blir stora. Erfarenheter från kommuner visar på betydelsen av att tänka igenom utformandet av valfrihetssystemen så att möjligheterna underlättas för företagare att undgå höga transportkostnader som inte kan täckas av kommunens ersättning för transporter. Betänkandet diskuterar skillnader i ersättningsmodeller. Variationen i ersättningsstorlek är stor mellan kommuner. Delvis förklaras denna av olika ersättningsmodeller. Tillväxtanalys menar dock att för de företag som kan arbeta i flera kommuner medför ett stort antal modeller för ersättning en risk för extra administrativa kostnader. En utveckling mot ett mindre antal standardiserade ersättningsmodeller bör främjas.
  5. Tillväxtanalys har i rapporter diskuterat svårigheterna med kompetensförsörjning i och då även arbetskraft som krävs för att upprätthålla kvaliteten offentliga åtaganden.³ Betänkandets uppgifter om att även glesbygdskommuner kan attrahera utförare inom hemtjänst indikerar att valfrihetssystem kan medföra att resurser kan mobiliseras för social omsorg i områden som har problem med kompetensförsörjning.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Lars Bager-Sjögren. I ärendets handläggning har även avdelningschef Enrico Deiaco medverkat.

Dan Hjalmarsson, Generaldirektör

¹ En sammanställning av rapporter finns på http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer.html ² Se Tillväxtverket 2012, ”Morgondagens omsorgstagare – Vad önskar de?” Länk till annan webbplats. (Info 0467) ³ Se Tillväxtanalys 2010:06, Regionernas arbetskraftsförsörjning för eftergymnasiala utbildning och SCB (2011) Trender och prognoser för relevanta yrkeskategorier

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev