2014-05-12

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Tillväxtanalys är positiv till Energimyndighetens förslag att en
energislagsövergripande databas, med uppgifter om projekt från planeringsfas, via investeringsbeslut till byggnation görs tillgänglig för aktörer.

Ang Remiss Energimyndighetens uppdragsredovisning ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015”

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys har tagit del av den av Energimyndigheten genomförda Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 och har inga invändningar mot Energimyndighetens slutsatser. Tillväxtanalys är positiv till Energimyndighetens förslag att en energislagsövergripande databas, med uppgifter om projekt från planeringsfas, via investeringsbeslut till byggnation görs tillgänglig för aktörer. Utöver att bidra med kunskap till aktörer innebär en sådan databas att uppföljning och utvärdering av systemet underlättas.

Tillväxtanalys hade dock gärna sett att det i uppdraget, från regeringen till Energimyndigheten, ingått att analysera i vilken utsträckning elcertifikatsystemet har bidragit till teknikutveckling och innovationer samt att analysera vilka aktörer som vunnit respektive förlorat på systemet. Detta då en litteraturöversikt genomförd av Tillväxtanalys¹ visar att forskningslitteraturen riktar kritik mot gröna certifikat (TGC)² utifrån kriterierna kostnadseffektivitet och rättvisa. Utvärderingar i flera europeiska länder med erfarenhet av TGC-system visar att systemen lett till ökade volymer förnyelsebar energi, men att drivkrafterna för innovationer är svaga och att kostnadseffektiviteten är tveksam.

Beslut i detta ärende har fattats undertecknad. Föredragande har varit analytiker Eva Alfredsson. I ärendets handläggning har även tf avdelningschef  Björn Falkenhall medverkat.

Dan Hjalmarsson, Generaldirektör

¹ Miljödriven näringslivsutveckling - Analys av förutsättningar nationellt och regionalt 2011:02

² EU renewable energy support policy: Faith or facts? (2009) Jacobsson, Bergek, Finon, Lauber, Mitchel, Toke and Verbruggen, Energy Policy 37 pp. 2143-2146)

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev