2014-09-29

En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår 

Tillväxtanalys anser att delbetänkandet är väl underbyggt men menar att IT:s påverkan på ekonomisk tillväxt och digitaliseringen av näringslivet fått en något undanskymd plats.

Ang Remiss av delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys anser att delbetänkandet är väl underbyggt men menar att IT:s påverkan på ekonomisk tillväxt och digitaliseringen av näringslivet fått en något undanskymd plats. Merparten av texten fokuserar på offentlig sektor och infrastrukturfrågor.

Tillväxtanalys är medveten om att det finns stöd i de IT-politiska dokumenten för att diskutera områden som ligger nära statliga åtaganden som till exempel skolan, e-förvaltning eller utbygganden av infrastrukturen. Samtidigt vill myndigheten framhålla att det också finns stöd i de IT-politiska dokumenten för att diskutera hur den pågående digitaliseringen förändrar förutsättningarna för företagande och entreprenörskap. Några nya områden som i hög grad påverkar företagandet är bearbetning av stora datamängder, molntjänster och sakernas internet.

Tillväxtanalys har under 2014 producerat kunskapsunderlag som visar att IKT svarade för 32 procent av den svenska produktivitetsutvecklingen mellan åren 1995-2005 och att detta bidrag har ökat till 42 procent under perioden 2006-2013. Myndighetens rapporter skulle kunna användas för att bredda kommissionens arbete så att det i högre grad kan stödja arbetet med att utveckla en ännu kraftfullare politik som omfattar flera politikområden såsom näringslivs- och entreprenörskapspolitik.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Irene Ek. I ärendets handläggning har även avdelningschef Enrico Deiaco deltagit.

Dan Hjalmarsson, Generaldirektör


test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev