2015-04-15

Samordningsrådet för smarta elnät – Planera för effekt!

Tillväxtanalys anser att betänkandet ger en god grund för Sveriges agerande vad gäller smarta elnät och delar i huvudsak samordningsrådets uppfattningar. På några punkter kan det vara möjligt att utveckla analysen och rekommendationerna i handlingsplanen ytterligare. Andra länders satsningar på att höja befolkningens digitala kompetens kan till exempel vara intressanta att studera även i ett svenskt smarta nät-perspektiv (Singapore, Japan, med flera).

Ang. Remiss av slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät – Planera för effekt! (SOU 2014:84)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Samordningsrådet för smarta elnät har gjort ett omfattande och kvalificerat arbete. Tillväxtanalys anser att betänkandet ger en god grund för Sveriges agerande vad gäller smarta elnät och delar i huvudsak samordningsrådets uppfattningar. På några punkter kan det vara möjligt att utveckla analysen och rekommendationerna i handlingsplanen ytterligare.

”Utvecklingen av smarta elnät hänger nära samman med utvecklingen av den europeiska elmarknaden och berör komplexa problem som behöver utredas noga”, konstaterar Samordningsrådet (s.13, se även avsnitt 4.2.9). Tillväxtanalys delar denna bedömning. Underlagsrapporten från NEPP om detta ämne diskuterar intressanta aspekter av frågan. Det vore därutöver önskvärt med en fördjupad analys av hur nationell svensk politik kan samspela med påverkansarbete inom EU för att uppfylla de ambitioner som betänkandet ger uttryck för.

Vad gäller regelförändringar föreslår Samordningsrådet (avsnitt 4.3.4) att elkunderna ska få bättre tillgång till kostnadsfri information om elförbrukningen, som minst motsvarar timmätvärden. Tillväxtanalys tillstyrker denna komplettering av dagens regelverk, som synes ligga i linje med utvecklingen internationellt.

Delar av den svenska befolkningen torde ha svårt att använda alla de möjligheter som smarta elnät kan ge konsumenterna. Det gäller exempelvis vissa äldre samt personer med mycket begränsad utbildning. Andra länders satsningar på att höja befolkningens digitala kompetens kan vara intressanta att studera även i ett svenskt smarta nät-perspektiv (Singapore, Japan, med flera).

”Demonstrationsprojekt kan också stödja utvecklingen av nya marknadsmodeller”, heter det i betänkandet (s.16, se även avsnitt 4.4.4). Tillväxtanalys delar denna uppfattning. Det kan dock finnas fall där tillräckligt stora demonstrationsprojekt kan vara svåra att genomföra nationellt i Sverige. Det är angeläget att utnyttja möjligheterna till förstärkt samarbete inom EU, exempelvis i ljuset av EU:s NER400-initiativ för innovativ energiteknik som minskar klimatpåverkan, och vad gäller ambitionen att regionalfonderna ska gynna innovation.

Europeiska städer har framfört att EU:s statsstödsregler innebär alltför stora begränsningar vad gäller pilotprojekt med smarta elnät. Det är inte säkert vilken effekt de nya EU-reglerna för innovationsupphandling får i detta avseende. Sådana frågor kunde lyftas fram tydligare exempelvis i samband med diskussionen i avsnitt 4.4.4. Tillväxtanalys delar Samordningsrådets uppfattning att dagens möjligheter till innovationsupphandling bör tas tillvara (avsnitt 4.5.3).

Det är välkommet att Samordningsrådet lyfter fram internationalisering för att ytterligare stärka Sveriges position inom smarta elnät. Omvärldsanalyser och kontaktskapande på plats är viktiga delar av detta. Tillväxtanalys har bidragit med omvärldsanalyser till Samordningsrådets arbete och fortsätter att analysera den internationella utvecklingen inom området.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Mats Engström. I ärendets handläggning har även avdelningschef Enrico Deiaco deltagit.

Jan Cedervärn
Vikarierande generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev