2015-06-18

Strategi för att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

Förslaget om inrättande av regionala forum för samhällsplanering bedöms som särskilt angeläget. Utvecklingen av allt större lokala arbetsmarknader ställer krav på att samhällsplaneringen kan hanteras utifrån ett större geografiskt område än en enskild kommun. Tillväxtanalys hade gärna sett ett något mer långtgående förslag i denna del än att regeringen bör avsätta medel för regionala pilotprojekt. Ett alternativt förslag skulle kunna vara att regeringen avsätter medel för införande av regionala forum i samtliga Sveriges regioner.

Ang. Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys tillstyrker förslaget som bedöms som väl avvägt och genomarbetat. Myndigheten önskar ändå lämna några korta kommentarer:

Förslag till insatsområde hållbar samhällsplanering

Tillväxtanalys bedömer att samtliga föreslagna åtgärder inom insatsområdet är relevanta. Tillväxtanalys har i andra sammanhang¹ gjort iakttagelser som pekar på behov av att stärka särskilt de mindre kommunernas planberedskap samt att stödja en utveckling mot mer strategiska och aktuella översiktsplaner. Tillväxtanalys stödjer även förslaget om en tydligare nationell strategi för den fysiska planeringen.

Förslaget om inrättande av regionala forum för samhällsplanering bedöms som särskilt angeläget. Utvecklingen av allt större lokala arbetsmarknader ställer krav på att samhällsplaneringen kan hanteras utifrån ett större geografiskt område än en enskild kommun. Tillväxtanalys hade gärna sett ett något mer långtgående förslag i denna del än att regeringen bör avsätta medel för regionala pilotprojekt. Ett alternativt förslag skulle kunna vara att regeringen avsätter medel för införande av regionala forum i samtliga Sveriges regioner. Det finns sannolikt också behov av en ökad statlig närvaro vid sådana forum, samt insatser för erfarenhets- och kunskapsspridning mellan de regionala forumen.

Sannolikt finns det behov av metodutveckling vad gäller vilka frågor de regionala forumen bör behandla samt hur dessa frågor lämpligen hanteras. En praktisk aspekt handlar om hur de olika strategierna, planerna och programmen bör förhålla sig till varandra, samt i vilken tidsföljd de bör behandlas. Två centrala dokument som bör utgöra grunden i arbetet är de regionala utvecklingsprogrammen och de kommunala översiktsplanerna, vilka med fördel skulle kunna arbetas fram parallellt under samma tidsperiod. Dessa strategier/planer kan bli mer strategiskt intressanta om en tydligare koppling till genomförandet av dem kan göras i de mer operativa programmen såsom tillväxt/näringslivsprogram, länstransportplan, trafikprogram, landsbygdsprogram med mera.

Beslut i detta ärende har tagits av undertecknad efter föredragning av analytiker Ulf Tynelius.

Jan Cedervärn, Vikarierande generaldirektör                                                              

¹Tillväxtanalys (2013) Kommunal översiktsplanering och regionala utvecklingsprogram. Rapport 2013:01.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev