2015-08-17

Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Tillväxtanalys tillstyrker förslagen till förändringar av Förordning (1997:1322).

Ang. Remiss av rapporten Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Myndigheten tillstyrker förslagen till förändringar av Förordning (1997:1322).

Specifika synpunkter

Det är av vikt att Statens Energimyndighet fullföljer det pågående arbetet med utveckla en tydligare verksamhetslogik för energi- och klimatrådgivarna som presenteras i rapporten. En viktig del av detta är att skapa system för tillförlitliga och tillgänglig data som möjliggör uppföljning och utvärdering.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Tobias Persson. I ärendets handläggning har även avdelningschef Enrico Deiaco deltagit.

Jan Cedervärn

Vikarierande generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev