2015-09-25

Vägar till ett effektivare miljöarbete

Tillväxtanalys är positiv till förslaget att ta bort uppdraget att utvärdera miljömålsarbetet från Naturvårdsverket och att istället lägga denna uppgift på en oberoende aktör med kompetens och erfarenhet av att genomföra komplexa effektutvärderingar.

Ang. Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys lämnar i denna remiss synpunkter på två av tre¹ förslag som regeringen särskilt bett om synpunkter på:

  • Miljömålen i myndighetsstyrningen (avsnitt 11.1),
  • Miljöforskningens tillgänglighet (avsnitt 11.6).

Tillväxtanalys lämnar vidare synpunkter på förslaget:

  • Om uppföljning, utvärdering och resultatredovisning inom miljömålssystemet (avsnitt 11.2)

Miljömålen i myndighetsstyrningen (avsnitt 11.1)

Tillväxtanalys är positiv till förslaget att för myndigheter inom miljömålssystemet ta bort uppgiften ”att verka för generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen” från förordningarna med instruktioner och att denna uppgift istället ersätts med verksamhetsanpassade uppgifter som i sin tur bidrar till att nå målen. Det är dock viktigt att förändringen inte leder till minskat ansvar.

För Tillväxtanalys som är en myndighet inom miljömålssystemet, men utan särskilt ansvar för något av miljökvalitetsmålen, i likhet med Konkurrensverket, skulle verksamhetsanpassade uppgifter i instruktionen och regleringsbrev kunna skapa ökad tydlighet kring regeringens förväntningar på myndigheten inom detta område. Detta skulle i sin tur innebära att myndigheten bättre skulle kunna bidra med kunskapsunderlag till de övergripande målen.

Om uppföljning, utvärdering och resultatredovisning inom miljömålssystemet (avsnitt 11.2)

Tillväxtanalys har i flera tidigare remisser argumenterat för vikten av att aktörer inte bör utvärdera sig själva.² Tillväxtanalys är därför positiv till förslaget att ta bort uppdraget att utvärdera miljömålsarbetet från Naturvårdsverket och att istället lägga denna uppgift på en oberoende aktör med kompetens och erfarenhet av att genomföra komplexa effektutvärderingar. Att miljöarbetet regelbundet utvärderas av en oberoende aktör innebär inte att Naturvårdverket ska berövas all analyskapacitet. Tvärtom är det viktigt att även genomförandemyndigheter har god kapacitet att analysera och följa upp sin verksamhet.

Miljöforskningens tillgänglighet (avsnitt 11.6)

Tillväxtanalys delar utredningens slutsats att det är viktigt att tillföra resurser för att tillgängliggöra miljöforskningen. Viktiga komponenter i detta är att granska forskningens antaganden och värdera dess osäkerheter. Likaså är det viktigt att såväl naturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig forskning omfattas.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Eva Alfredsson. I ärendets handläggning har även avdelningschef Björn Falkenhall deltagit.

Jan Cedervärn
Vikarierande generaldirektör

¹ Tillväxtanalys avstår däremot från synpunkter på förslaget om ”vattenförvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (avsnitt 11.5)”.

² Bland annat som input till Miljömyndighetsutredningens (2014-04-07)

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev