2015-12-08

Förslag till översyn av EU:s handelssystem för perioden 2021–2030

Tillväxtanalys anser att stödet även bör kunna utgå till demonstrations­projekt med elektrolys och vätgas för grundprocesserna i den energiintensiva basindustrin.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys tillstyrker förslagen från EU-kommissionen rörande revidering av direktiv 2003/87/EG med undantag för punkt 8 i Artikel 10a. Myndigheten anser att stödet även bör kunna utgå till demonstrationsprojekt med elektrolys och vätgas för grundprocesserna i den energiintensiva basindustrin.

Specifika synpunkter

Inom den handlande sektorn utgör förmodligen den energiintensiva basindustrin den sektor som står inför störst utmaningar för att minska sina utsläpp av växthusgaser. En stor del av basindustrin verkar dessutom på en internationell marknad. För att utsläppsambitionerna inom EU ska kunna realiseras till 2050 är det viktigt att den energiintensiva industrin har tillgång och använder teknik som kraftigt minskar processutsläppen vid reinvesteringstillfällen.

Nuvarande formulering i punkt 8 i Artikel 10a möjliggör demonstrationsprojekt för CCS i den energiintensiva industrin. Det finns dock alternativ till CCS som också ligger i innovationsstadiet. Tillväxtanalys anser att det är centralt att det också skapas möjligheter för stöd till demonstration av dessa teknologier. Risken är annars att det kommer att bli svårare att nå mål till år 2050 eller att detta kommer att ske till en onödigt hög kostnad.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Tobias Persson. I ärendets handläggning har även avdelningschef Enrico Deiaco deltagit.

Jan Cedervärn
Vikarierande generaldirektör


test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev