2015-12-10

Yttrande över promemoria om översyn av Tillväxtanalys – förslag till skarpare kunskapsunderlag inom närings- och tillväxtpolitiken

Tillväxtanalys instämmer i utredarens allmänna målbild, men vi bedömer inte att de konkreta förslagen till förändringar leder dit. Snarare försvårar de en sådan utveckling. Vi föreslår här istället alternativa vägar till utveckling, genom att främst utveckla styrningen av myndigheten och dialogen med Regeringskansliet samt utveckla samverkan med andra myndigheter.

  • Vi instämmer i att det finns behov av fler utvärderingar och mer omfattande analysunderlag för utvecklingen av politiken.
  • Vi ser att en ökad långsiktighet, färre konkreta uppdrag och större ansvar för myndigheten att forma analysprojektet och utvärderingar ger en sådan effekt.
  • Vi bedömer att utredarens förslag att lyfta bort uppgifter från myndigheten inte ökar förutsättningarna för att nå målbilden utan snarare minskar Tillväxtanalys möjlighet att lösa sin uppgift och begränsar systemnyttan.
  • Vi menar att nyckeln till den önskade utvecklingen inte nås genom överflyttning av verksamheter utan går genom en väsentlig utvecklad och förbättrad myndighetsstyrning och dialog med Näringsdepartementet.
  • Vi menar att utredningen inte tagit hänsyn till att omvärldsbevakningen i dess nuvarande form har avnämare från andra departement såväl som myndigheter som ligger under andra departement.
  • Utredaren har med en mycket kort utredningstid lagt långtgående förslag som inte är tillräckligt analyserade.

Läs hela yttrandet från Tillväxtanalys Pdf, 1 MB.test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev