2015-12-22

Energiskatt på el – en översyn av det nuvarande systemet

Tillväxtanalys anser att generellt bör skattenedsättningar och undantag från en enhetlig norm undvikas av konkurrens- och effektivitetsskäl. Detta gäller oavsett motiven för dessa nedsättningar eller undantag.

Ang. Betänkandet Energiskatt på el – En översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys avstår från att ha specifika synpunkter på utredningens författningsförslag, men vill gärna lämna några principiella kommentarer.

Generellt bör skattenedsättningar och undantag från en enhetlig norm undvikas av konkurrens- och effektivitetsskäl. Detta gäller oavsett motiven för dessa nedsättningar eller undantag. Utifrån ett klimatomställningsperspektiv är energieffektivisering av avgörande betydelse, liksom investeringar i förnyelsebar energi. Både energieffektiviseringar och investeringar förutsätter att priset på energi inte är för lågt.

Det är vidare viktigt att priset på fossil energi är dyrare än pris på förnyelsebar energi. Ur ett konkurrenskraftsperspektiv är det kostnader snarare än priser som är avgörande. Effektiviseringar sänker kostnaderna och det är därför avgörande att incitament för effektivisering är starka. Dessa aspekter är inte tillräckligt analyserade i betänkandet.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Eva Alfredsson. I ärendets handläggning har även t.f. avdelningschef Björn Falkenhall deltagit.

Jan Cedervärn
Vikarierande generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev