2016-01-12

EU-kommissionens rekommendation till rådets rekommendation om inrättande av nationella konkurrenskraftsnämnder inom euroområdet

Tillväxtanalys uppfattning är att Sverige har befintliga institutioner som väl kan fylla de delar av syftet med konkurrenskraftsnämnderna som Sverige ser som angeläget.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har ombetts lämna yttrande i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys ser inte något behov för Sverige att inrätta en nationell konkurrenskraftsnämnd.

Vi uppfattar att syftet med rekommendationen är att skapa ett strukturellt oberoende och funktionellt självständigt organ som kan följa och analysera konkurrenskraftens utveckling och effekterna av den politik som förs på området.

Tillväxtanalys uppfattning är att Sverige har befintliga institutioner som väl kan fylla de delar av syftet med konkurrenskraftsnämnderna som Sverige ser som angeläget.

Myndigheter och institutioner som Tillväxtanalys, Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet har redan i olika delar en del av de uppgifter som anges för nämnderna och vår uppfattning är att svenska förvaltningsmyndigheter tillräckligt väl har det oberoende och den självständighet som åsyftas i rekommendationen.

Regeringen kan alltså med enkla medel vid behov anpassa uppdraget till befintliga aktörer istället för att inrätta en ny institution.

Beslut i ärendet är fattat av vikarierande generaldirektören Jan Cedervärn.

Jan Cedervärn
Vikarierande generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev