2016-02-24

Trafikverkets inriktningsunderlag inför transport­infrastrukturplaneringen för perioden 2018–2029

Tillväxtanalys vill varna för att det är komplext att bedöma effekterna av att prioritera insatser för underhåll och förbättring i trafiktäta områden och sänka standarden i delar med mindre trafik. Ofta är vägnätet av stor betydelse för t.ex. näringslivets transporter av råvaror eller för besöksnäringen även om trafik­intensiteten inte är så hög. En försämrad standard kan därmed påverka förutsättningarna för näringslivet betydligt.

Trafikverket har på regeringens uppdrag remitterat rubricerat underlag (dnr TRV 2015/42946) till Tillväxtanalys för yttrande.

Tillväxtanalys har tagit del av underlaget och kan så vitt det går att bedöma se att Trafikverket tagit fram ett planeringsunderlag som i allt väsentligt är transparent och tydligt i sin metodik och framställningssätt.

Tillväxtanalys vill i detta yttrande lyfta några generella iakttagelser inför det fortsatta arbetet med planeringsperioden.

Underlaget visar tydligt att transportinfrastrukturen över tid inte tillförts de resurser som behövs för att vidmakthålla funktionaliteten i systemet. För det svenska näringslivet är det viktigt att transport­infrastrukturen fungerar i sin helhet för att företag och människor ska kunna känna tillit till systemet. Vi menar därför att vidmakthållande som även inbegriper att hantera redan upparbetade eftersläpningar måste kunna prioriteras. Nyinvesteringar riskerar att inte kunna utnyttjas i sin helhet om inte förgreningar och kapillärer i transportsystemet fungerar.

Trafikverket pekar i underlaget på möjligheten att prioritera insatser för underhåll och förbättring i trafiktäta områden och sänka standarden i delar med mindre trafik och låg samhällsnytta. Tillväxtanalys vill varna för att det är komplext att bedöma effekterna av en sådan omprioritering. Ofta är vägnätet av stor betydelse för t.ex. näringslivets transporter av råvaror eller för besöksnäringen även om trafik­intensiteten inte är så hög. En försämrad standard kan därmed påverka förutsättningarna för näringslivet betydligt.

Alla prognoser pekar på en fortsatt kraftig ökning av i stort sett alla transportslag. Ur ett tillväxt- och näringspolitiskt perspektiv är det också viktigt att kunna fortsatt utveckla Sverige mot större funktionella regioner för att kunna skapa och nyttja den dynamik som det innebär att arbetskraft och företag har tillgång till större marknader för matchning. Detta utmanar dock möjligheterna att klara klimatmålen. Det är därför mycket angeläget att kunna forma nya styrmedel till att framförallt stimulera godstransporter med mindre miljöbelastning och att persontransporter i större utsträckning kan göras med kollektiva färdmedel.

Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande generaldirektören Jan Cedervärn efter föredragning av avdelningschefen Inger Normark.

Jan Cedervärn
Vikarierande generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev