2016-05-16

Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden

Tillväxtanalys tycker att det som står i Digitaliseringskommissionens betänkande är väl underbyggt men önskar framhäva att analyser och rekommendationer av digitaliseringens effekter på det svenska näringslivet fått en undanskymd plats.

Ang. Remiss av Digitaliseringskommissionens delbetänkande Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys tycker att det som står i Digitaliseringskommissionens betänkande är väl underbyggt men önskar framhäva att analyser och rekommendationer av digitaliseringens effekter på det svenska näringslivet fått en undanskymd plats. Merparten av slutbetänkandet fokuserar på offentlig sektor och infrastrukturfrågor.

Tillväxtanalys har i tidigare rapporter visat att ny teknik bäddas in i alla sektorer i näringslivet och bidrar till att: a) förbättra produktiviteten, b) nå nya marknader, c) sänka kostnader i verksamheterna, d) förändra affärsprocesser och e) skapa nya affärsverksamheter och arbetstillfällen. Tillväxtanalys är medveten om att det finns stöd i de IT-politiska dokumenten för att diskutera områden som ligger nära statliga åtaganden som till exempel skolan, e-förvaltning och infrastruktur. Samtidigt vill myndigheten framhålla att det också finns stöd i de politiska dokumenten för att diskutera förutsättningar för bl.a. smart tillverkning som är en viktig ingrediens i nyindustrialiseringsstrategin.

Slutligen är de sex strategiska områden som Digitaliseringskommissionen identifierat i sitt ramverk och lämnat förslag inom mycket bra. Kommissionen föreslår att Sverige skyndsamt behöver göra strategiska vägval samtidigt som det poängteras att alla delar i ramverket är lika viktiga. Tillväxtanalys önskar dock att ramverket skulle ge en större vägledning för politiska prioriteringar som främjar en konkurrenskraftig svensk digital ekonomi.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Irene Ek. I ärendets handläggning har även avdelningschef Enrico Deiaco deltagit.

Jan Cedervärn
Vikarierande generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev