2016-06-03

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

Tillväxtanalys anser att en skatteväxling med en allmän sänkning av arbetsgivaravgiften i utbyte mot ett ökat arbetsgivaransvar för kostnaden av långa sjukskrivningar är positiv.

Ang. Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämnas synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys anser att en skatteväxling med en allmän sänkning av arbetsgivaravgiften i utbyte mot ett ökat arbetsgivaransvar för kostnaden av långa sjukskrivningar är positiv.

I myndighetens remissvar berör vi frågor avseende företagande. Effekter på individnivå ligger utanför Tillväxtanalys verksamhetsområde. Vi har granskat utredningen utifrån företagande i allmänhet och mindre företagens situation i synnerhet. Dessa fråge­ställningar har behandlats i utredningen.

Tillväxtanalys tillstyrker och vill särskilt lyfta fram att:

  • formen med ett ”grundavdrag” som innebär att de minsta företagen i praktiken inte kommer att beröras av förändringen, eller får en sänkning av kostnaderna är positivt,
  • vi ser positivt även på ett utökat stöd till arbetsgivare att planera och implementera förebyggande åtgärder,
  • den administrativa bördan förväntas inte öka till följd av förändringen i sjukförsäkringen

Tillväxtanalys föreslår att även reformens effekter på den administrativa bördan i små företag följs upp i kommande utvärdering.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Barbro Widerstedt. I ärendets handläggning har även t.f. avdelningschef Björn Falkenhall deltagit.

Jan Cedervärn
Vikarierande generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev