2016-08-19

Plats för fler som bygger mer

Tillväxtanalys menar att det finns anledning för Boverket att ytterligare arbeta med informations­insatser om systemet för statliga kreditgarantier, kanske särskilt gällande egna hem. Målgrupper för informationsinsatser kan vara banker, byggföretag, hustillverkare och hushåll.

Ang. Betänkande: Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys synpunkter

Utredningen tar ett brett grepp på flera områden av betydelse för konkurrensen på marknaden för bostadsbyggande och kan identifiera flera områden där det finns problem och svagheter. I huvudsak är det dock ganska kända och väldokumen­terade problem som identifieras. Utredningen skulle här behövt gå lite längre och också försöka identifiera mera konkreta förslag till hur dessa svagheter kan hanteras.

Statliga kreditgarantier

Tillväxtanalys önskar också kommentera utredningens resonemang om statliga kreditgarantier.

I ett tidigare uppdrag har Tillväxtanalys berört frågan om finansiering av bostäder.¹ I samband med uppdragets genomförande ställde Tillväxtanalys frågor till sex svenska lokala bankkontor för att undersöka hur de såg på möjligheterna att bevilja banklån för nybyggnad och ombyggnad av egna hem i landsbygdsområden. Dessa frågor berörde även om och hur bankkontoren nyttjade statliga kredit­garantier via dåvarande Bostadskreditnämnden.²

En iakttagelse från dessa bankkontakter var att kännedomen om de statliga kreditgarantierna var skiftande. Vissa lokala bankkontor föreföll inte känna till att det fanns statliga kreditgarantier. Utifrån de få observationerna är det naturligtvis inte möjligt att dra generella slutsatser. Tillväxtanalys vill ändå poängtera att en förutsättning för att ett system ska fungera är att centrala aktörer har kännedom om det, att systemet är överskådligt och begripligt samt att aktörerna har ”absorptionsförmåga” det vill säga kapacitet att ta emot och använda systemet.

Tillväxtanalys menar därför att det finns anledning för Boverket att ytterligare arbeta med informations­insatser om systemet för statliga kreditgarantier, kanske särskilt gällande egna hem. Målgrupper för informationsinsatser kan vara banker, byggföretag, hustillverkare och hushåll.

Sett till det stora hela löser detta givetvis inte den obalans som finns på den svenska bostadsmarknaden avseende utbud och efterfrågan på bostäder, men i enskilda fall kan en statlig kreditgaranti innebära avsevärt förbättrade möjligheter för hushåll att uppföra, eller bygga om, egna hem i områden med låga marknadsvärden.

Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande generaldirektör Jan Cedervärn efter föredragning av analytiker Ulf Tynelius.

Jan Cedervärn
Vikarierande generaldirektör

¹ Se Tillväxtanalys (2012), Rural Housing, rapport 2012:05.

² Verksamheten drivs numera av Boverket.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev