2016-08-24

Mer flyg och bostäder – den statliga samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet

Tillväxtanalys vill särskilt poängtera utredarens slutsatser om att det krävs ett långsiktigt och väl strukturerat planerings- och utvecklingsarbete för att skapa förutsättningar för att Arlanda ska kunna svara mot behoven i ett längre perspektiv.

Ang. Rapporten Mer flyg och bostäder – den statliga samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys anser att utredaren har gjort en rimlig och väl avvägd bedömning i rapporten. Analysen bygger utifrån de tidsmässiga förutsättningarna och uppdragets inriktning, på ett rimligt och avvägt utredningsunderlag.

Myndigheten har ingen anledning att ifrågasätta slutsatsen att det bör finnas rimliga förutsättningar att kunna utveckla Arlanda till en flygplats som kan tillgodose de totala behoven i området.

Vi vill särskilt poängtera utredarens slutsatser om att det krävs ett långsiktigt och väl strukturerat planerings- och utvecklingsarbete för att skapa förutsättningar för att Arlanda ska kunna svara mot behoven i ett längre perspektiv. Detta arbete omfattar inte bara en utbyggnad av flygkapaciteten utan också infrastruktur för transporter till och från flygplatsen, vilket även bör omfatta en framtida snabbtågs-anslutning. Det kräver även en genomgripande översyn av flygplatsens nuvarande uppbyggnad och struktur för att denna ska kunna fungera rationellt med en betydligt mer omfattande trafik.

Tillväxtanalys delar utredarens uppfattning att regeringen bör ta ett helhetsansvar för att skapa de förutsättningar som behövs för att långsiktigt utveckla Arlanda.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad.

Jan Cedervärn
Vikarierande generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev