2016-10-11

Remissvar: Miljömålsberedningens förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

Tillväxtanalys menar att i stället för att skapa ett nytt uppdrag med en ny konstellation vore det lämpligare att bygga vidare på redan existerande uppdrag. Av denna anledning avstyrks beredningens förslag.

Ang. Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Beredningen föreslår att Tillväxtverket får i uppdrag att utveckla uppföljningsmått för en mer biobaserad ekonomi och att substitutionen av fossila råvaror kan följas. Detta överlappar med ett regeringsuppdrag som SCB och Tillväxtanalys (dnr 2016/183) ska redovisa senast den 21 oktober 2016. Uppdraget går ut på att ta fram statistik för bioekonomin och att analysera denna. Istället för att skapa ett nytt uppdrag med en ny konstellation vore det lämpligare att bygga vidare på redan existerande uppdrag. Av denna anledning avstyrks beredningens förslag.

Beredningens förslag skulle i delar behövt vara bättre konsekvensanalyserade, inte minst gäller detta mål och åtgärder för transportsektorn. Metoder för att kunna göra denna form av analyser saknas emellertid i Sverige. Det är därför viktigt att säkerställa att adekvata metoder skyndsamt tas fram för att stödja det fortsatta arbetet. De delvis bristande konsekvensanalyserna innebär dessutom extra stora krav på uppföljning av förslagen.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Tobias Persson. I ärendets handläggning har även avdelningschef Enrico Deiaco deltagit.

Jan Cedervärn
Vikarierande generaldirektör

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.