2017-02-03

Remissvar: Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag

De föreslagna justeringarna av regelverket i betänkandet förefaller som ändamåls­enliga för att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling, utan att onödigtvis försvåra förutsättningarna för produktivt entreprenörskap och företagande.

Ang. Betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har inga invändningar mot förslaget på följande grunder.

Den främsta utgångspunkten för utredningens arbete har varit att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling av arbetsinkomster till kapitalinkomster genom individualisering av såväl löneunderlag som krav. Fåmansbolagsreglerna har dubbla syften som dels innebär att undvika skatteplanering med inkomsterna i fåmansbolag, dels ta hänsyn till företagarens risk och skapa positiva effekter för företagande och tillväxt.

Utmaningen är således att hitta en balanspunkt mellan dessa delvis motstridiga intressen. Sedan 2006 har fåmansbolagsreglerna gjorts mer generösa för att stimulera företagande och tillväxt. I en ESO-studie från 2014 konstateras dock att regeländringarna inte har gett mer faktiskt företagande eller fler jobb. De har enligt författarna i stället bidragit till omfattande skatteplanering.¹

Att fastställa den optimala balanspunkten låter sig knappast göras. Tillväxtanalys ser däremot behov av bättre beslutsunderlag genom en systematisk utvärdering av skatter utifrån deras effekter på tillväxt och det tillväxtorienterade eller produktiva entreprenörskapet. Detta har också framförts av forskare i den nyligen publicerade studien Skatterna och entreprenörskapet.² De betonar även vikten av ett internationellt komparativt perspektiv då den internationella institutionella konkurrensen tilltar alltmer. Tillväxtanalys ansluter sig även till denna slutsats.

De föreslagna justeringarna av regelverket i betänkandet förefaller mot denna bakgrund som ändamålsenliga för att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling, utan att onödigtvis försvåra förutsättningarna för produktivt entreprenörskap och företagande.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit t.f. avdelningschef Björn Falkenhall.

Sonja Daltung
Generaldirektör

¹ 3:12-Corporations in Sweden: The Effects of the 2006 Tax Reform on Investments, Job Creation and Business Start-ups, Alstadsæter A., Jacob M. och Vejsiu A. ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, rapport 2014:2.

² Skatterna och entreprenörskapet – företagsbyggande, optioner och tillväxt, Braunerhjelm P., Eklund J., Henrekson M., Kreicbergs J. och Malm A. Entreprenörskapsforum, Näringspolitiskt forum, rapport nr 17.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev